Transseksuel fik jf. Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 166/2011 den 11. november 2011 ikke medhold i sin klage over Odense kommune om forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet. KEN nr. 10375 og KEN nr. 10383.

Vist 141 gange.
Ligebehandlingsn√¶vnet den 11. november 2011. Afg√łrelse nr. 166/2011.
Klagen drejede sig om forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet i forbindelse med en kommunes behandling af klager fra en transseksuel. N√¶vnet fandt, at indklagede (kommunen) ikke havde handlet i strid med Ligebehandlingsloven.
N√¶vnet lagde til grund, at klager (den transseksuelle) oplevede m√łdet med forvaltningen som ubehageligt.
transseksuel har imidlertid ikke kompetence til at behandle klager over chikane, hvorved forst√•s, at der udvises u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning ar kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Ligebehandlingsn√¶vnet har derimod kompetence til at behandle klager om forskelsbehandling p√• grund af k√łn.
N√¶vnet fandt det dog ikke godtgjort, at klagers k√łnsidentitet havde haft indflydelse p√• kommunens sagsbehandling.
Klager fik derfor ikke medhold i sin klage.

* * *
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Odense kommune har ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling
Klager er transseksuel. Hun var gift med en kvinde frem til 2001, hvor hun blev skilt. Klager bor på nuværende tidspunkt sammen med sin ekskone, idet hun lejer et værelse af hende.

Klager flyttede i august 2010 til sin nuv√¶rende bop√¶lskommune, som er den indklagede part i sagen. Hun har i forbindelse med udbetaling af f√łrtidspension og b√łrnepenge v√¶ret i kontakt med indklagede.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at hun bliver udsat for nedv√¶rdigende behandling af indklagede p√• grund af sin k√łnsidentitet. Indklagede vil ikke anerkende hende som kvinde.

Indklagede har blandt andet henvist til, at hun via sit mandlige CPR-nummer bliver betragtet i systemet som en mand.

Klager henviser til, at hun bor til leje hos sin ekskone, og at indklagede ikke vil acceptere, at klager har status som “enlig” og ikke som “samboende” med sin ekskone. Det har blandt andet betydet, at klager oplevede at f√• tilbageholdt udbetalingen af en del af hendes pensionsydelse.

Klager har ogs√• f√łlt sig forskelsbehandlet p√• grund af sin k√łnsidentitet i forbindelse med den direkte kontakt med indklagede. Klager bliver tiltalt “han”, og en sagsbehandler har ogs√• sagt til klager, at “det er ikke dig for du har et kvindenavn og et mandligt personnummer”. Sagsbehandleren talte samtidig s√• h√łjt, at borgerne omkring klager kunne overh√łre samtalen.

Klager har efterspurgt, at indklagede udviser diskretion i forhold til klagers henvendelser ved kassen, da klager ligner en kvinde, og indklagede samtidig tiltaler hende som mand.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at der ikke er sket en overtr√¶delse af loven.
Indklagede l√¶gger noget andet i begrebet “samlevende” end klager. Det er ikke lykkedes for indklagede at f√• formidlet til klager, at der fra deres side er tale om et juridisk begreb, der ikke n√łdvendigvis er identisk med den g√¶ngse forst√•else af begrebet.

Sp√łrgsm√•let om, hvorvidt en borger er enlig eller samlevende i pensionslovens forstand, har afg√łrende betydning for vurderingen af, i hvilket omfang en borger er berettiget til pension. Borgerens k√łnsidentitet er ikke afg√łrende for vurderingen af, om borgeren er enlig eller samlevende i lovens forstand.

I brugen af begrebet “samlevende” ligger ingen underkendelse af klager som en kvinde. For at udm√•le den rigtige ydelse har det v√¶ret vigtigt at afklare, om klager m√•tte anses som enlig eller samlevende. Denne vurdering er foretaget uafh√¶ngig af klagers k√łnsidentitet.

Indklagede beklager, at det ikke er lykkedes for dem at f√• etableret en bedre kommunikation med klager, og at hun p√• den baggrund har f√łlt sig “kasseret” som kvinde. Det har p√• ingen m√•de v√¶ret hensigten.

Det bem√¶rkes, at det sociale n√¶vn har oph√¶vet indklagedes afg√łrelse om at betragte klager som samlevende i relation til pensionsudbetalingen.

I forbindelse med den af klager omtalte konkrete episode vil indklagede gerne understrege, at de har en forpligtelse til at behandle alle borgere ordentligt, uanset hvilken personlighed borgeren har, herunder om de eventuelt er transseksuelle.

Indklagede beklager, hvis klager har f√łlt sig s√•ret og ydmyget af indklagedes sagsbehandler. Klagers beskrivelse af sin kontakt med sagsbehandleren lever ikke p√• nogen m√•de op til den form, som en ekspedition skal afholdes p√•. Indklagede skal samtidig bem√¶rke, at den p√•g√¶ldende sagsbehandler ikke kan genkende klagers udl√¶gning af samtalens forl√łb.

Det er p√• personalem√łder i Borgerservice blevet understreget, at alle borgere skal behandles ens, og det dr√łftes j√¶vnligt, hvad der er god service og sagsbehandling.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet skal indledningsvist bem√¶rke, at n√¶vnet ikke har kompetence til at behandle klager over chikane, hvorved forst√•s, at der udvises u√łnsket adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

N√¶vnet har derimod kompetence til at behandle sp√łrgsm√•let, om klager er blevet forskelsbehandlet p√• grund af k√łn.

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Ligebehandlingsn√¶vnet finder ikke, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at hun har v√¶ret udsat for forskelsbehandling p√• grund af sin k√łnsidentitet. N√¶vnet har lagt til grund, at klager oplevede m√łdet med forvaltningen som ubehageligt. N√¶vnet finder det imidlertid ikke godtgjort, at klagers k√łnsidentitet har haft indflydelse p√• indklagedes sagsbehandling.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
 1. Lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet
  1. § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence
  2. § 9, stk. 1, om klagebehandling
  3. § 12, stk. 2, om klagebehandling
 2. Lov nr. 388 af 30. maj 2000 om ligestilling af m√¶nd og kvinder, som senest bekendtgjort ved lovbekendtg√łrelse nr. 1095 af 19. september 2007
  1. § 1a om lovens formål og anvendelse
  2. § 2 om forbud mod forskelsbehandling

Afg√łrelsen hos Retsinformation.
Afg√łrelsen hos Retsinformation.
Der er tale om dobbeltregistrering af sagen hos Retsinformation.