Herreklip m√• ikke n√¶gtes en kvinde. Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse ‚Äď KEN nr 9523 af 19/04/2022.

Vist 18 gange.
Ligebehandlingsn√¶vnet afgjorde den 19. april 2022, at det var i strid med ligestillingsloven, at en fris√łrsalon n√¶gtede at give en kvinde en “herreklipning”.
Kvinden fik derfor tilkeldt en erstatning på 2.500 kr.

* * *
Ligebehandlingsnævnets omtale af sagen.

J.nr. 21-16075
En kvinde √łnskede en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ ved den indklagede fris√łr. Fris√łren n√¶gtede, at udf√łre denne ydelse.

Ligebehandlingsn√¶vnet vurderede, at fris√łren havde overtr√•dt ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling ved at udelukke kvinden fra ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ. Kvinden fik derfor medhold i sin klage. Afg√łrelsen blev truffet af et medlem af Ligebehandlingsn√¶vnets formandskab.

Klagen ang√•r p√•st√•et forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at klager blev n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ hos en fris√łr.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager blev n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtg√łrelse til klager p√• 2.500 kr.

Sagens behandling
Afg√łrelsen er truffet af et medlem af Ligebehandlingsn√¶vnets formandskab.

Sagsfremstilling
Klager, der er kvinde, m√łdte op til sin s√łns fris√łrtid og √łnskede en ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ. Den indklagede fris√łr n√¶gtede at udf√łre den √łnskede ydelse.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 9. april 2021.

Klager har ikke fremsat krav om tilkendelse af et bestemt godtg√łrelsesbel√łb.

Parternes bemærkninger
Klager g√łr g√¶ldende, at hun alene √łnskede en herreklip, men blev n√¶gtet dette.

Indklagede g√łr g√¶ldende, at klager m√łdte frem til sin s√łns fris√łrtid. For at opretholde kvalitet og service kunne indklagede ikke tilbyde klager en herreklip.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn uden for arbejdsmarkedet efter lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (ligestillingsloven).

Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
Af √ėstre Landsrets dom af 10. november 2014 (trykt i UfR 2015.709√ė) fremg√•r om ydelserne ‚ÄĚdameklip‚ÄĚ og ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ f√łlgende:

‚Ä̂Ķ at betegnelserne ¬Ľdameklipning¬ę/¬Ľdameklip¬ę henholdsvis ¬Ľherreklipning¬ę/¬Ľherreklip¬ę i fris√łrbranchen generelt anvendes til at betegne to forskellige ydelser, som adskiller sig fra hinanden ved navnlig betydeligt st√łrre tekniske krav til klippeteknikken i ¬Ľdameklip¬ę som f√łlge af de √łnskede runde former og feminine udtryk, mens ¬Ľherreklip¬ę betegner en mere simpel klippeteknik, herunder maskinklipning. Ved ¬Ľdameklip¬ę anvendes desuden langt flere produkter til styling mv. end ved ¬Ľherreklip¬ę, og der ydes i h√łjere grad r√•d og vejledning til kunden. ¬ĽDameklip¬ę tager som f√łlge af den st√łrre tekniske kompleksitet l√¶ngere tid at udf√łre end ¬Ľherreklip¬ę. Forskellen er gennemsnitligt i hvert fald 15 minutter ved klipning med saks og noget st√łrre, hvis herreklipningen udf√łres med maskine.‚ÄĚ [1]

På denne baggrund fastslog landsretten, at prisforskel på ydelserne ikke var udtryk for forskelsbehandling, som strider mod ligebehandlingsprincipperne i ligebehandlingsloven.

Af dommens præmisser fremgår videre,
‚Ä̂Ķ at der hverken i ligestillingslovens definition af, hvad der skal forst√•s ved forskelsbehandling p√• grund af k√łn, lovens forarbejder, direktiv 2004/113/EF eller i national eller EU-Domstolens retspraksis er holdepunkter for, at alene det forhold, at to indholdsm√¶ssigt forskellige ydelser, der ud fra en historisk begrundet og fortsat i kundeflertallets valg af ydelse begrundet tradition ben√¶vnes og dermed identificeres ved en henvisning til den typiske k√łbers k√łn, udg√łr k√łnsdiskrimination. Der er s√•ledes ikke grundlag for at statuere, at ben√¶vnelserne ¬Ľdameklip¬ę og ¬Ľherreklip¬ę i sig selv udg√łr k√łnsdiskrimination. (‚Ķ)

Der ville imidlertid v√¶re tale om k√łnsdiskrimination, s√•fremt [de to sags√łgte kvinder] var blevet n√¶gtet eller ville blive n√¶gtet ydelsen ¬Ľherreklip¬ę med den begrundelse, at ydelsen ikke udbydes til kvinder.‚ÄĚ

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

P√• baggrund af indklagedes oplysninger blev klager, der er kvinde, n√¶gtet ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Efter de foreliggende oplysninger vurderer n√¶vnet, at klager har p√•vist faktiske omst√¶ndigheder, der giver anledning til at formode, at den indklagede fris√łr har ud√łvet forskelsbehandling.

N√¶vnet vurderer herefter, at indklagede ikke har l√łftet sin bevisbyrde for, at det ikke skulle v√¶re tilf√¶ldet.

I overensstemmelse med fast praksis f.eks. Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelser i jr. nr.: 2016-6811-32832 og 18-10605 vurderer n√¶vnet herefter, at indklagede har overtr√•dt ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling ved at udelukke klager fra ydelsen ‚ÄĚherreklip‚ÄĚ.

Klager får herefter medhold i sin klage.

Godtg√łrelse
Klager tilkendes en godtg√łrelse, der sk√łnsm√¶ssigt passende kan fasts√¶ttes til 2.500 kr.

Ligebehandlingsn√¶vnet har ved fasts√¶ttelse af godtg√łrelsens st√łrrelse taget udgangspunkt i praksis samt et sk√łn over sagens faktiske omst√¶ndigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete overtr√¶delse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:
Lov om Ligebehandlingsnævnet
‚ÄĘ ¬ß 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om n√¶vnets kompetence
‚ÄĘ ¬ß 6, stk. 3, om formandsafg√łrelser
‚ÄĘ ¬ß 9, stk. 1, om klagebehandling
‚ÄĘ ¬ß 12, stk. 2, om klagebehandling

Ligestillingsloven
‚ÄĘ ¬ß 1 a, om lovens anvendelsesomr√•de
‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 1-2, om forbud mod forskelsbehandling
‚ÄĘ ¬ß 2, stk. 4, om delt bevisbyrde
‚ÄĘ ¬ß 3 c, om godtg√łrelse

* * *
Afg√łrelsen p√• Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] √ėstre Landsrets dom af 10. november 2014 er i st√łrre omfang omtalt i Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse den 27. februar 2017: “Herreklip m√• ikke n√¶gtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsn√¶vnet afg√łrelse ‚Äď KEN nr 9179 af 27/02/2017“.