LGBT komiteens input den 31. januar 2022 til LGBTI-handlingsplanen 2022-2025.

Vist 42 gange.
LGBT komiteen fremlagde mundligt sit bidrag til regeringens “LGBTI-handlingsplanen 2022-2025” p√• et online m√łde den 17. januar 2022, hvor LGBTI-organisationerne var indkaldt af Ligestillingsafdelingen i Besk√¶ftigelsesministeriet til at give input til den nye LGBTI-handlingsplan.
Fra LGBT komiteen deltog S√łren Laursen og Tina Thranesen.
LGBT komiteen bem√¶rkede, at der var temaer i den eksisterende “LGBTI-handlingsplanen 2018-2021“, som endnu ikke var gennemf√łrt. I till√¶g til dem, pr√łvede LGBT komiteen at sl√• nogle nye temaer an.
LGBT komiteen har uddbyget den mundtlige fremlæggelse med en skriftlig version med en korte uddybninger af de enkelte forslag, som er grupperet under fire overskrifter.

LGBT komiteens skriftlige input til “LGBTI-handlingsplanen 2022-2025” gengives herunder.

* * *
LGBT komiteen
LGBT komiteen
31. januar 2022

LGBT komiteens input til LGBTI-handlingsplanen 2022-2025

LGBT komiteens input er i uprioriteret orden. Nummereringen er alene for at lette henvisning til de enkelte punkter.

Bek√¶mpelse af diskrimination i det offentlige rum ‚Äď herunder i virtuelle fora/sociale medier

 1. Monitorering af diskrimination, forskelsbehandling og hadefuld tale/ytringer
  Med Folketingets vedtagelse den 21. december 2021 af ‚ÄĚLov om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love‚ÄĚ[1] m√• det forventes, at der kommer et voksende antal sager b√•de i Ligebehandlingsn√¶vnet og ved domstolene. Dette b√łr monitoreres.
 2. Beskyttelse mod konsekvenser af misinformation
  Misinformation er et voksende problem. Det ses blandt andet i den politiske debat, og ogs√• som strukturel misinformation: Det Etiske R√•ds udtalelse om transb√łrn og -unges adgang til at skifte juridisk k√łn er om et emne, som ligger uden for r√•dets mandat. Ses der p√• selve udtalelsen, ligger emnet tydeligvis ogs√• udenfor r√•dsmedlemmernes kompetence, for det er noget sludder (misinformation), de har skrevet[2]. Ikke desto mindre har udtalelsen f√łrt til t√łven hos indenrigsminister Kaare Dybvad Bek. LGBT komiteens fors√łg p√• at f√• ministeren til at forholde sig til dette problem, er der gledet af p√•[3].
 3. Beskyttelse mod bias i algoritmisk databehandling
  I de kommende √•r vil dataassisteret beslutningsst√łtte blive stadig mere udbredt ‚Äď b√•de i offentligt og privat regi. Det er et kendt problem, at maskinl√¶ringsalgoritmer udviser bias, hvilket skyldes, at de reproducerer de informationer og fortolkninger, der l√¶ses ind i dem. Det kan f√łre til fejlk√łnning af transpersoner, ukorrekte stikpr√łvningsmetoder, som leder til mangelfuld repr√¶sentation, osv. osv.
  Det er et omr√•de, som er med i EU‚Äôs LGBTI-handlingsplan[4], og da Danmark er et af de mest digitaliserede lande i EU, b√łr Danmark v√¶re med i front i dette arbejde.

Regnbuefamiliers rettigheder

 1. Gensidig anerkendelse EU-stater imellem
  Danmark er blandt de mest restriktive lande ift. anerkendelse af for√¶ldreskaber, som er anerkendt i andre lande[5]. Danmark opl√łser familieb√•nd, der er anerkendt i andre EU-lande, fx n√•r tyske statsborgere med deres i Tyskland anerkendte b√łrn flytter til Danmark[6]. Danmark b√łr anerkende for√¶ldreskaber, som er godkendt i andre lande ‚Äď ikke mindst i andre EU-lande.
 2. Anerkendelse af flere familietyper
  Som et nyligt borgerforslag[7] har vist, er der stor folkelig opbakning bag anerkendelse af flere familieformer end i dag. Politiske udmeldinger i den forbindelse bakker op, men sp√łrgsm√•let har v√¶ret dr√łftet j√¶vnligt, og er hver gang faldet p√•, at det kr√¶ver et opg√łr med mindst √©t af de to grundl√¶ggende dogmer: 1) At en person, der f√łder et barn, automatisk er juridisk for√¶lder, og 2) at et barn h√łjst kan have to juridiske for√¶ldre. N√•r fors√łg p√• initiativer p√• omr√•det altid falder, er det fordi de konsekvent fejes af banen ‚Äď ogs√• af departementet ‚Äď som v√¶rende for vidtg√•ende. LGBT komiteen har imidlertid arbejdet indg√•ende med at vise, hvordan det ville kunne implementeres[8].
  Opbakningen til forandring, som set ved borgerforslaget og de politiske udmeldinger i den forbindelse, tilsiger, at handlingsplanen skal im√łdeg√• den automatiske afvisning og fremme den n√łdvendige revision af omr√•det.

Transpersoners rettigheder

 1. Juridisk k√łnsskifte uden aldersgr√¶nse og uden reflektionsperiode
  Punktet er med blandt de initiativer, regeringen fremlagde i august 2020[9]. Punktet er ikke mindre aktuelt i dag.
 2. Ny vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold
  LGBT komiteen finder, at der er behov for en ny vejledning, da der er væsentlige problemer med den eksisterende.[10]
  Transpersoner, der har behov for sundhedsv√¶senets hj√¶lp p√• grund af deres k√łnsidentitet, skal behandles p√• lige fod med andre, der har behov for hj√¶lp i sundhedsv√¶senet, hvilket indeb√¶rer,
  • at transpersoner ikke skal uds√¶ttes for √•relange udredninger og gentagne aflysninger og udskydelse af aftalte konsultationer, hvilket bl.a. opn√•s ved, at kun nedre operation skal betegnes som h√łjt speciale i specialevejledningerne, og
  • at nedre operation skal kunne ske p√• et hospital/klinik i udlandet efter eget valg efter princippet pengene f√łlger patienten, og
  • at alle andre transrelaterede behandlinger skal nedklassificeres i specialevejledningerne, s√• disse behandlinger kan udf√łres p√• hospitaler/klinikker, som i forvejen udf√łrer s√•danne behandlinger (f.eks. brystfjernelse).
 3. Ventetids-/behandlingsgaranti[11]
  Undtagelsen fra ventetids-/behandlingsgarantien[12] f√łrer til meget lange ventetider og hyppige aflysninger af aftaler. Det er en uartig nedprioritering af transpersoners ve og vel.
  Ordet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ skal derfor fjernes fra ¬ß 21, stk. 1 i ‚ÄĚBekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.‚ÄĚ.
 4. Gennemsigtighed: Retvisende og sammenlignelige opg√łrelser over behandling
  K√łnsidentitetsklinikkerne f√łrer ikke tilstr√¶kkelige og ensartede statistikker om behandlingerne, hvilket betyder manglende gennemsigtighed.
  • Sundhedsstyrelsen b√łr derfor med j√¶vne mellemrum ‚Äď f.eks. en gang i kvartalet ‚Äď modtage indberetninger fra de tre eksisterende k√łnsidentitetsklinikker om, hvor mange personer, de har i behandling for transk√łnnethed, antal til- og afgang og √•rsagerne dertil samt status p√• behandlingerne.
  • Sundhedsstyrelsen skal i overskuelig form offentligg√łre disse statistiske oplysninger.

Udenrigspolitik

 1. Arbejd for sikring af LGBT-personers menneskerettigheder overalt i EU via en aktiv og vedholdende indsats
  LGBT-rettigheder er under pres både
  • i visse EU-medlemsstater som eksempelvis i Polen og i Ungarn[13], og
  • p√• institutionelt niveau jf. fx punkt 4 ovenfor om familieretlige problemer i forhold til EU-garantier som fri bev√¶gelighed.
  Danmark b√łr aktivt medvirke til at v√¶rne om de europ√¶iske retsinstitutioner, n√•r medlemsstater udfordrer retsstatsprincipperne og s√łger at underminere de retlige instrumenter politisk. LGBT-befolkningen st√•r typisk forrest i skudlinjen, n√•r retlige institutioner undermineres.
 2. Indtænk LGBT-rettigheder i udviklingsbistanden
  Udviklingsbistand kan v√¶re en vigtig forandringskraft til at underst√łtte en positiv udvikling. Det er vigtigt at udsathed hos befolkningsgrupper ikke tilsides√¶ttes for en overordnet udviklings skyld. Men tilsvarende er det vigtigt, at s√•danne befolkningsgrupper ‚Äď herunder LGBT-personer ‚Äď ikke bliver syndebukke for et politisk pres p√• den generelle befolkning.
  Danmark skal fortsætte sin udvikling af en balanceret tilgang.
 3. St√łt NGO-er i lande, hvor menneskerettighederne er truede
  Lokale NGO-er er afg√łrende vigtige b√•de for legitimiteten af kampen for LGBT-rettigheder og for konkrete fremskridt.
 4. Hav en aktiv tilgang til sikring af LGBT-rettigheder i FN
  FN er et vigtigt forum for dialog nationerne imellem, men ogs√• en arena, hvor en r√¶kke lande arbejder strukturelt imod fremme af LGBT-rettigheder. Danmark b√łr aktivt modarbejde s√•danne tiltag og styrke tiltag og redskaber, der kan fremme beskyttelsen af LGBT-personer og udviklingen af LGBT-rettigheder.
 5. G√łr alvor af skiftende regeringers l√łfte om, at Danmark skal v√¶re medlem af FN‚Äôs LGBTI Core group[14]
  ‚ÄĚFortsat aktiv dansk indsats for medlemskab af UN LGBTI Core Group‚ÄĚ ‚Äď fra LGBTI-handlingsplanen, juni 2018[15].
 6. G√łr Danmarks indsats synlig og transparent
  Danmark stemmer i almindelighed rigtigt ved LGBT-relaterede afstemninger i FN. Men det er sv√¶rt at f√• √łje p√• Danmarks indsats. Vis, at det her er et vigtigt politikomr√•de for Danmark.

Noter
 1. [Retur] LOV nr 2591 af 28/12/2021. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2591
 2. [Retur] https://komiteen.dk/?p=1065
 3. [Retur] https://komiteen.dk/?p=1199
 4. [Retur] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf
 5. [Retur] Se appendiks C i Kompendium i Inkluderende Familieret, https://komiteen.dk/wp-content/uploads/2021/06/Kompendium_i_inkluderende_familieret.pdf
 6. [Retur] https://komiteen.dk/?p=1103
 7. [Retur] https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09740 https://www.ft.dk/samling/20211/beslutningsforslag/b72/index.htm
 8. [Retur] Se Kompendium i Inkluderende Familieret samt Bilag B i LGBT komiteens h√łringssvar til udkast til forslag til Lov om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven, lov om Familieretshuset og retsplejeloven. Dette bilag indeholder en fuld gennemskrivning af B√łrneloven, hvor der er gjort op med begge grunddogmer, https://komiteen.dk/?p=1121
 9. [Retur] Regeringsudspillet ‚ÄúFrihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer‚Äú af august 2020.
  https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ligestilling/lgbt_publikation_skaermlaesbar.pdf
 10. [Retur] Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. VEJ nr. 9060 af 16. august 2018.
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206531
 11. [Retur] Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657
 12. [Retur] ¬ß 21, stk. 1 i ‚ÄĚBekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v.‚ÄĚ n√¶vner bl.a., at ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ ikke er omfattet af garantierne. Sundhedsstyrelsen definerer enhver form for behandling af transpersoner som et led i en k√łnsskifteoperation.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/657
 13. [Retur] Rainbow Map: Bekymrende stilstand, ingen fremgang for LGBT-rettigheder i EU: https://komiteen.dk/?p=1109
 14. [Retur] https://unlgbticoregroup.org
 15. [Retur] Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer (p. 35): https://www.regeringen.dk/media/5348/lgbti-handlingsplan.pdf

* * *
LGBT komiteens input til LGBTI-handlingsplanen 2022-2025 hos LGBT komiteen.
Omtale af LGBT komiteens input til LGBTI-handlingsplanen 2022-2025 hos LGBT komiteen.