B 120. LGBT Danmarks skr. af 16. juli 2013 til LIU og REU om Europar√•dets konvention ‚Äď CM(2011)49 ‚Äď om vold mod kvinder og spgsm. 4 af 22. august 2013 til JM om at kommentere skrivelsen.

Vist 150 gange.
Dateret den 16. juli 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg, at landsforeningen er meget tilfreds med, at regeringen har til hensigt at undertegne og ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ‚Äď CM(2011)49 ‚Äď og bem√¶rkninger til Justitsministeriets notat af 26. juni 2013 om de lovgivningsm√¶ssige konsekvenser ved dansk tiltr√¶delse af konventionen.
Bemærkning af 14. september 2013.
Den herunder gengivne skrivelse er revideret, men adskiller sig alene fra originalskrivelsen derved, at links er blevet opdateret, hvor de oprindelige links er blevet ændret.
Tina Thranesen.

Indhold
Skrivelsen fra LGBT Danmark
Referencer til skrivelsen fra LGBT Danmark
Sp√łrgsm√•l til Justitsministeren fra Ligestillingsudvalget vedr. skrivelsen fra LGBT Danmark

[Til Indhold] Skrivelsen fra LGBT Danmark i sin helhed.

Til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg
K√łbenhavn, den 16. juli 2013

Vedr. dansk ratifikation af Europarådets konvention РCM(2011)49 Рtil forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er meget tilfreds med, at regeringen har til hensigt at undertegne konventionen.

Landsforeningen bem√¶rker sig, at det i det af Justitsministeriets notat af 26. juni 2013, afsnit “4. Sammenfatning” fremg√•r, at dansk lovgivning i vidt omfang opfylder de forpligtelser, der er indeholdt i konventionen, men at en dansk ratifikation p√• to punkter kunne kr√¶ve lov√¶ndringer.

P√• side 6 i notatet om “Artikel 4 – Grundl√¶ggende rettigheder, ligestilling og ikke-diskrimination” anf√łres bl.a.:
Efter artikel 4, stk. 3, skal konventionen, is√¶r foranstaltningerne til beskyttelse af ofres rettigheder, gennemf√łres uden nogen form for diskrimination, det v√¶re sig p√• grund af biologisk k√łn (sex), sociokulturelt k√łn (gender), [‚Ķ] k√łnsidentitet, [‚Ķ]

P√• side 7 anf√łres bl.a.:
Konventionens artikel 4 og 5 vurderes på denne baggrund ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser.

Landsforeningen bem√¶rker, at med begreberne “biologisk k√łn” og “sociokulturelt k√łn” tilkendegives det, at beskyttelsen i konventionen ud over at omhandle biologisk f√łdte kvinder ogs√• omhandler kvinder, hvis k√łnsudtryk afviger fra det, som s√¶dvanligt anses for kvindeligt, hvilket yderligere underbygges ved, at “k√łnsidentitet” ogs√• n√¶vnes som en specifik beskyttelsesgrund.

Landsforeningen noterer sig, at Justitsministeriets notat vedr√łrende k√łnsidentitet desv√¶rre f√łlger den nuv√¶rende og tidligere regeringers opfattelse af, at k√łnsidentitet er omfattet i eksisterende lovgivning, og at k√łnsidentitet derfor ikke beh√łver at n√¶vnes specifikt.
En lang r√¶kke af lande har i dag indskrevet k√łnsidentitet og k√łnsudtryk som s√¶rlig beskyttelsesgrund i deres lovgivning, og deler dermed ikke denne opfattelse.

Denne stigende erkendelse af, at det er n√łdvendigt, at det klart og tydeligt fremg√•r i lovene, at k√łnsidentitet og k√łnsudtryk er s√¶rlige beskyttelsesgrunde, deles ogs√• af FN, EU, Europar√•det og internationalt f√łrende menneskerettighedseksperters anbefalinger. [1]

Ogs√• i denne konvention anerkendes behovet. Det fremg√•r tydeligt ved, at der i artikel 4, stk. 3 specifikt er anf√łrt “biologisk k√łn (sex)”, “sociokulturelt k√łn (gender)” og “k√łnsidentitet” som beskrevet i notatet.

K√łnsidentitet er hidtil lovgivningsm√¶ssigt blevet betragtet som henholdsvis “k√łn” og “seksuel orientering” afh√¶ngig af den konkrete situation.
Begge dele er faktuelt forkert. K√łnsidentitet er ikke et selvst√¶ndigt k√łn og er ikke en seksuel orientering.

K√łn forst√•s som en persons biologisk k√łn, et oplevet k√łn og et udtrykt k√łn.
P√• engelsk findes to ord for k√łn: “Sex” for biologisk k√łn og “gender” for socialt k√łn.
P√• dansk har vi kun et ord, “k√łn”, der bruges i begge sammenh√¶nge, og som forstavelse f.eks. i k√łnsidentitet.
K√łnsidentitet er den enkelte persons vedholdende indre og individuelle oplevelse af:

 • sit k√łn – hvilket m√•ske, m√•ske ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn og
 • sin krop – hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indeb√¶re √¶ndringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og m√•der at udtrykke sit k√łn p√• herunder p√•kl√¶dning, tale og manerer.
Seksuel orientering er et begreb, som anvendes for at gruppere personer ud fra hvem, de forelsker sig i og bliver seksuelt tiltrukket af. Seksuel orientering kan f.eks. være
hetero-, homo- eller biseksualitet. Den m√•de, udtrykket bruges p√• i dag d√¶kker b√•de seksuel, romantisk og f√łlelsesm√¶ssig orientering, da mange ikke skelner mellem dem.
K√łnsudtryk er m√•den at vise sit k√łn som mand eller kvinde f.eks. ved valg af t√łj, frisure, make-up, aktiviteter, bev√¶gelser, tale, omgangen med andre m.v.

Landsforeningen er derfor af den opfattelse, at ratificeringen af konventionen kr√¶ver √¶ndring af de love, hvori k√łn og seksuel orientering indg√•r som beskyttelsesgrund, og i Straffelovens strafsk√¶rpelsesbestemmelse, ved, at “k√łnsidentitet” og “k√łnsudtryk” indskrives som beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund.

Det skal ogs√• bem√¶rkes, at der i notatet om artikel 4, stk. 2 p√• side 6 anf√łres bl.a.:

[…] i deres nationale forfatninger eller i anden passende lovgivning at indarbejde princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd og sikre dets anvendelse i praksis […]

Landsforeningen finder ikke, at den anf√łrte ligestilling i relation til “biologisk k√łn (sex)”, “sociokulturelt k√łn (gender)” og “k√łnsidentitet” fremg√•r tilstr√¶kkeligt tydeligt i eksisterende lovgivning.

Der eksisterer en længere række love, som på forskellig vis forbyder diskrimination og forskelsbehandling og påbyder ligebehandling.

Landsforeningen henstiller derfor, at der i forbindelse med ratificeringen af konventionen træffes bestemmelse om et eftersyn af disse love, således at de i videst muligt omfang samles i en enkelt lov.

P√• side 14 i notatet om “Artikel 14 – Undervisning” anf√łres bl.a.:
Efter artikel 14 skal de kontraherende parter i beh√łrigt omfang tr√¶ffe de foranstaltninger, der er n√łdvendige for, at pensumlister og l√¶seplaner p√• alle niveauer med st√łtte af undervisningsmateriale tilpasset det enkelte klassetrin behandler emner som f.eks. ligestilling mellem kvinder og m√¶nd, ikke-stereotype k√łnsroller, gensidig respekt, ikke-voldelig l√łsning af konflikter mellem mennesker, k√łnsbetinget vold mod kvinder og retten til personlig integritet. Disse principper skal ogs√• fremmes i uformelle uddannelsessammenh√¶nge samt inden for sport, kultur- og fritidsaktiviteter og i medierne.
(Landsforeningens fremh√¶velse af “ikke-stereotype k√łnsroller”).

K√łnsrolle er den almene opfattelse af, hvordan piger/kvinder og drenge/m√¶nd skal opf√łre sig og se ud for at v√¶re “rigtige” piger/kvinder og drenge/m√¶nd.

Landsforeningen noterer sig med tilfredshed, at teksten om undervisning indeholder “ikke-stereotype k√łnsroller”, hvilket er yderst relevant for udbredelse af forst√•elsen og accepten af transpersoner (b√•de transm√¶nd og transkvinder), der ofte lider p√• grund af deres k√łnsrolle eller ligefrem uds√¶ttes for vold.

Landsforeningen har en √•relang erfaring i formidling af information og undervisning om seksuelle forhold, seksuel orientering og k√łnsidentitet – omr√•der, som er omfattet af konventionen – og tilsiger sin st√łtte og aktive deltagelse i undervisning p√• alle niveauer, hvilket ogs√• g√¶lder medvirken til uddannelse af relevante faggrupper som anf√łrt p√• side 18 i notatet om “Artikel 15 – Uddannelse af fagfolk”.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Talsperson for transpolitik

[Til Indhold] [Retur til 1]Referencer

 1. Direktiver, resolutioner, anbefalinger, rapporter m.v., som indeholder k√łnsidentitet i teksten og/eller anbefaler, at k√łnsidentitet indskrives i relevant lovgivning
  1. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.
   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DA:PDF
  2. EU’s ligestillingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet af 5. juli 2006.
   If√łlge Domstolen kan anvendelsesomr√•det for princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder ikke indskr√¶nkes til at omfatte forbud mod den forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn.
   Som f√łlge af hensigten med princippet og arten af de rettigheder, det s√łger at sikre, finder det ogs√• anvendelse p√• den forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.
   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:DA:PDF
  3. EU’s asyldirektiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse af asyl.
   Under pkt. 29, i artikel 10 og i begrundelsen anf√łres specifikt k√łnsidentitet.
   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0469&language=DA&ring=A7-2011-0271
  4. EU, R√•det for den Europ√¶iske Unions retningslinjer for at fremme og beskytte udbyttet af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede – LGBTI – personer.
   24. juni 2013.
   Under pkt. B, 6 anf√łres, at retningslinjerne har til form√•l at forsyne embedsm√¶nd i EU-institutionerne og EU-medlemsstaterne med vejledning til brug ved kontakter med tredjelande og internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer ved hj√¶lp af en sag til sag tilgang for at fremme og beskytte LGBTI personers menneskerettigheder. Retningslinjerne s√łger at g√łre det muligt for EU proaktivt at fremme LGBT personers menneskerettigheder for bedre at forst√• og bek√¶mpe enhver strukturel diskrimination, de m√• m√łde, og at reagere p√• kr√¶nkelser af deres menneskerettigheder. Derved vil retningslinjerne yderligere bidrage til at styrke og st√łtte EU’s menneskerettighedspolitik i almindelighed.
   Selv om retningslinjerne er beregnet til brug ved kontakter med tredjelande og internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer, s√• g√łr indholdet, at retningslinjerne ogs√• er relevante i dansk sammenh√¶ng.
   https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf

   Samlenotat af 12. juni 2013 fra Det Udenrigspolitiske N√¶vn – 2012-13 bilag 232 – i forbindelse med R√•dsm√łde (udenrigsanliggender) den 24. juni 2013 – pkt. 6, “Menneskerettigheder – retningslinjer om tros- og ytringsfrihed samt LGBTI-personers Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex) menneskerettigheder”:
   https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/upn/bilag/232/1259908/index.htm

  5. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner.
   En kunnskapsoversikt udgivet den 30. maj 2013.
   I denne rapporten presenterer vi resultatene av en litteraturstudie hvor hovedm√•let er √• kartlegge utsatthet for vold i n√¶re relasjoner blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Vi har unders√łkt hva den internasjonale forskningslitteraturen sier om denne voldens ytringsformer, omfang og konsekvenser, samt behov for hjelp og beskyttelse. Er slike fenomener like eller forskjellige mellom de ulike lhbt-gruppene og mellom disse og heterofile utsatt for denne typen vold?

   Udf√łrt af Eivind Grip Fj√¶r, Tonje Gundersen og Svein Mossige.
   Udgivet af Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA Rapport 5/13.

   Omtale af rapporten og mulighed for at bestille den i trykt version:
   [Rapporten findes ikke mere. 11. marts 2021. Tina Thranesen.]
   Rapporten i pdf-format:
   [Rapporten findes ikke mere. 11. marts 2021. Tina Thranesen.]
   Sammendrag:
   [Sammendraget findes ikke mere. 1. maj 2018. Tina Thranesen.]

  6. EU-Parlamentets betænkning af 8. marts 2011 om ligestilling i 2010 mellem kvinder og mænd i EU.
   I relation til transk√łnnede er det is√¶r v√¶rd at h√¶fte sig ved punkt 60 og 65:
   60) opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage s√¶rligt hensyn til de grupper af kvinder, der er mest udsatte: handicappede, √¶ldre, indvandrere, lesbiske, biseksuelle og transk√łnnede.
   65) bem√¶rker, at transk√łnnede personer fortsat udg√łr en st√¶rkt marginaliseret og forfulgt gruppe, der uds√¶ttes for en h√łj grad af stigmatisering, udst√łdelse og vold, som rapporteret af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder; opfordrer indtr√¶ngende Kommissionen og medlemsstaterne til at f√łlge agenturets henstillinger om en st√¶rkere og tydeligere beskyttelse mod diskrimination p√• grund af k√łnsidentitet.
   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0029+0+DOC+PDF+V0//DA
  7. EU-Parlamentet opfordrede den 16. december 2010 til beskyttelse af LGBT-personers menneskerettigheder på verdensplan.
   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%20REPORT%20A7-2010-0339%200%20DOC%20XML%20V0//DA
  8. Europa-Parlamentets rapport af 9. juli 2010:
   Transgender Persons Rights in the EU Member States.
   https://lgbti-ep.eu/2010/07/09/ep-note-transgender-rights/
   [11. marts 2021: Ny url, der dog kun f√łrer til omtale af rapporten, som ikke mere findes. Tina Thranesen]
  9. EU’s v√¶rkt√łjskasse af 17. juni 2010 om LGBT menneskerettigheder.
   I R√•det for Den Europ√¶iske Union har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og derefter offentliggjort et v√¶rkt√łjss√¶t til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, bi- og transseksuelle (LGBT-personer).
   https://register.consilium.europa.eu/pdf/da/10/st11/st11179.da10.pdf
  10. Europar√•dets tidligere menneskerettighedskommiss√¶r, Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som b√łr v√¶re g√¶ldende for alle transk√łnnede i Europa.
   https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365
  11. Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010:
   Bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
   https:// jm. schultzboghandel. dk/ upload/ microsites/ jm/ ebooks/ andre_publ/ ministerkomit%E9ens%20rekommandation pdf [Siden findes ikke mere. Den 3. januar 2019. Tina Thranesen.]
  12. Europarådet den 27. juli 2011:
   Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards.
   Indeholder vedtagelser og anbefalinger fra Europarådet inden for LGBT-området.
   https://rm.coe.int/168047f2a6 [Ny url. Tina Thranesen]
  13. Europarådet rapport af 23. juni 2011:
   Diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europa
   Se ikke mindst udtalelserne i forordet af menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg.
   https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
  14. Europar√•dets til dato st√łrste unders√łgelse om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europar√•dets 47 medlemslande.
   23. juni 2011.
   https://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
  15. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols pressemeddelelse af marts 2012 med oversigt over 13 sager om transforhold, som Domstolen har behandlet.
   https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf
  16. FN’s generalsekret√¶r, Ban Ki-moon udtalte den 25. januar 2011 bl.a.:
   Vi m√• afvise forf√łlgelse af mennesker p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.
  17. FN’s H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheders rapport A/HRC/19/41 af 17. november 2011 om diskriminerende love og praksis vedr√łrende vold mod personer pga. deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet.
   Hænger sammen med resolution A/HRC/17/19.
   https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
  18. FN’s Menneskerettighedsr√•d vedtog den 15. juni 2011 resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet.
   H√¶nger sammen med FN’s H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheders rapport A/HRC/19/41.
  19. Yogyakarta principperne af 26. marts 2007om seksuel orientering og k√łnsidentitet.
   https://yogyakartaprinciples.org/
  20. NGO’ers f√¶lleserkl√¶ring om seksuel orientering, k√łnsidentitet og menneskerettigheder fremsat for FN’s Menneskerettighedsr√•d den 22. marts 2010.
  21. Den norske regerings handlingsplan:
   Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012
   Udgivet 25. juni 2008.
   To steder er der imidlertid afsnit specifikt om transpersoner. De gengives herunder.
   1.4 Politikken mod diskriminering – side 11.
   Diskrimineringslovgivningen.
   Likestilings- og diskrimineringsombudet har i sin praksis lagt til grunn at et vern mot diskriminering av transpersoner m√• innfortolkes i vernet mot kj√łnnsdiskriminering gitt i likestillingsloven. Denne praksis en er for √łvrig i samsvar med den fortolkningen Den europeiske menneskerettsdomstol har av den europeiske menneskerettskonvensjonen, og EF-domstolens fortolkning av EUs direktiv om likebehandling av menn og kvinner.
   Tiltak 51 Bedre oppf√łlging av barn og ungdom med alternativ kj√łnnsidentitet og kj√łnnsuttrykk – Side 39.
   I Norge er det ingen systematisk oppf√łlging av barn og ungdom med alternative kj√łnnsuttrykk eller -identiteter, det vil si som “transer”. Det sexologiske fagmilj√łet har uttrykt bekymring for at det foreg√•r diagnostisering, behandling og sykeliggj√łring av mennesker som kunne hatt godt utbytte av mer desentralisert oppf√łlging. Ofte er det slik at disse unge blir henvist til helsetjenestene p√• grunn av omgivelsenes reaksjoner p√• barnets uklare eller mangende identifisering med tradisjonelle kj√łnnsstereotypier eller p√• at barnet overskrider tradisjonelle stereotype kj√łnnsutrykk. For √• unng√• √• forsterke skyld og skam hos barna det gjelder, er det viktig at personell i helse- og omsorgsektoren har kunnskaper og metodikk til √• forst√• den unges kj√łnn p√• en nyansert og ikke sykeliggj√łrende m√•te. I de sexologiske fagmilj√łene er det gode erfaringer med lokale tiltak rettet mot de i barnets omgivelsene som forstyrres av barnets atlerd, for eksempel familie, barnehage eller skole. Barne- og likestillingsdepartementet skal i l√łpet av 2009, sammen med ber√łrte departementer, vurdere tiltak p√• dette omr√•det.
   Gjennomf√łring: 2009-2012.
   Ansvarlig: BLD.

   https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/suu/bilag/476/1158265.pdf
  22. Rigsadvokatens redeg√łrelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.
   Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst tiltale/endeligt afgjorte sager (Side 14 – 15)
   I sagen havde en direkt√łr, der samtidig var bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, som drev en “Bang & Olufsen”- forretning, overtr√•dt lovens ¬ß 1, stk. 1, ved at have n√¶gtet at betjene en mandlig transvestit, der indfandt sig i butikken ikl√¶dt kjole, p√• samme vilk√•r som andre, idet han oplyste prisen p√• en pladespiller til 10.000 kr. og bl.a. udtalte: “det er alts√• prisen, og s√• er du i √łvrigt ikke velkommen i butikken, s√• lange du har det t√łj p√•” og “hvis du g√•r hjem og tager din mors t√łj af, kan det v√¶re vi finder en bedre pris”. Direkt√łren har den 24. august 2007 vedtaget et b√łdeforel√¶g pa 2.000 kr. i anledning af overtr√¶delsen, og aktieselskabet har den 14. september 2007 vedtaget en b√łde p√• 1.000 kr., jf. lovens ¬ß 3.
   Rigsadvokatens redeg√łrelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 (Ny adresse).
  23. Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse.
   Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder – IMR
   Afsnit 7.3. Omfanget af den strafferetlige beskyttelse (anbefaling nr. 2), hvor IMR anbefaler en n√¶rmere afklaring af, hvilke tilh√łrsforhold til bestemte grupper straffelovens ¬ß 81, nr. 6, omfatter.
   Ny adresse:
   https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/imr-udr-8-hadforbrydelser.pdf
  24. Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerunders√łgelserne 2005-2010.
   https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2011/Offerrapport_2010.pdf
  25. Homophobia, Transphobia and Discrimination on grounds of Sexual Orientation and Gender Identity 2010.
   https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1286-FRA-LGBT-report-update2010.pdf
  26. Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States Part II – The Social Situation. (31. marts 2009).
   https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_report_part2_en.pdf
  27. Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I – Legal Analysis. Juni 2008.
   https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf
  28. Transgender Law & Policy Institute – TLPI.
   Non-Discrimination Laws that include gender identity and expression:
   Oversigt over hvilke stater i USA, der har indf√łrt diskriminationslove, der inkluderer k√łnsidentitet – gender identity – og k√łnsudtryk -gender expression – lovenes betegnelser og link til dem.
  29. Manglende anerkendelse af en persons foretrukne k√łn.
   I nogle lande er der ingen bestemmelser om retslig anerkendelse af en persons foretrukne k√łn. I andre lande kan kravene om juridisk k√łnsanerkendelse v√¶re overdrevne, s√•som at kr√¶ve bevis for sterilitet eller ufrugtbarhed, k√łnsskifteoperation, hormonbehandling, en mental sundhedsdiagnose og/eller at have levet som det foretrukne k√łn i en bestemt tidsperiode (den s√•kaldte real- life experience.

   S√•danne overdrevne bestemmelser eller praksis er i strid med retten til lighed og ikke-forskelsbehandling som anf√łrt i artikel 2 og 26 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights og artikel 2 i Den internationale konvention om √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR). https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=60835
   Originalen på engelsk: https://www.un-documents.net/icescr.htm

  30. Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for regeringen vedr√łrende ligestilling, seksuel orientering, k√łnsskifte og etnisk ligestilling.
   I afsnittet underafsnittet “Seksuel ligestilling” i afsnittet “Ligestilling og mangfoldighed” omtales transk√łnnede indirekte under begrebet “andre grupper” i teksten:
   Regeringen vil styrke indsatsen med at registrere, opklare og forebygge hate crimes mod homoseksuelle og andre grupper.
   I samme afsnit anf√łres f√łlgende om k√łnsskifte:
   Regeringen vil unders√łge reglerne om k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
   https://www.statsministeriet.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/
   Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen hos Retsudvalget – bilag 357 – Alm. del 2012-13.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen hos Ligestillingsudvalget – bilag 83 – Alm. del 2012-13.
Skrivelsen i pdf-format.

[Til Indhold] Sp√łrgsm√•l til Justitsministeren fra Ligestillingsudvalget vedr. skrivelsen fra LGBT Danmark

Den 22. august 2013 stillede Ligestillingsudvalget p√• foranledning af Nikolaj Villumsen (EL) sp√łrgsm√•l 4 ‚Äď Samling 2012-13 ‚Äď om at kommentere h√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark til justitsminister, Morten B√łdskov, der svarede den 3. september 2013.

H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark af 16. juli 2013 til Folketingets Ligestillingsudvalg vedr. forslag til folketingsbeslutning B 120 ‚Äď Samling: 2012-13 – om at underskrive og ratificere Europar√•dets konvention om vold mod kvinderCM(2011)49.
Journaliseret som LIU, Alm. del 2012-13 ‚Äď bilag 83.

Sp√łrgsm√•l:
‚ÄĚVil ministeren kommentere henvendelsen fra

LGBT Danmark med opfordring til at skrive k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ind i dansk lovgivning som s√¶rlig beskyttelsesgrund, jf. LIU alm.del ‚Äď bilag 83?‚ÄĚ

Svar:
I henvendelsen af 16. juli 2013 til Folketingets

Ligestillingsudvalg og Folketingets

Retsudvalg g√łr

LGBT Danmark bl.a. g√¶ldende, at ratificeringen af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet kr√¶ver, at de love, hvori k√łn og seksuel orientering indg√•r som beskyttelsesgrund, √¶ndres, s√•ledes at ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnsudtryk‚ÄĚ indskrives som beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund.

LGBT Danmark anbefaler endvidere, at der i forbindelse med ratificeringen af konventionen foretages et eftersyn af de love, der forbyder diskrimination og forskelsbehandling og påbyder ligebehandling, således at disse love i videst muligt omfang samles i en enkelt lov.

Justitsministeriet kan oplyse, at konventionen efter ministeriets opfattelse ikke stiller krav om, at ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ og ‚ÄĚk√łnsudtryk‚ÄĚ inds√¶ttes som beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund i de love, hvori k√łn og seksuel orientering indg√•r som beskyttelsesgrund.

Justitsministeriet kan henvise til det notat om de lovgivningsmæssige konsekvenser af konventionen, som ministeriet den 26. juni 2013 sendte til Folketingets Ligestillingsudvalg og Folketingets Retsudvalg.
Hvad angår

LGBT Danmarks anbefaling om at samle de love, der forbyder diskrimination og forskelsbehandling og påbyder ligebehandling, kan ministeriet henvise til

Social- og Integrationsministeriets svar af 8. april 2013 på

Ligestillingsudvalgets sp√łrgsm√•l nr. 34 (LIU Alm. del).

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende LGBT Danmarks h√łringsskrivelse til Ligestillingsudvalget.
LGBT Danmarks h√łringsskrivelse i pdf-format.