Bekæmpelse af homofobi og transfobi i Europa. Beslutning P7_TA(2012)0222 af 24. maj 2012 fra EU-Parlamentet.

Vist 129 gange.
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2012 om bekæmpelse af homofobi og transfobi i Europa.

Europa-Parlamentet,
 • der henviser til Verdenserkl√¶ringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder,
 • der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 6, 7, 21 og 27 i traktaten om Den Europ√¶iske Union, artikel 10 og 19 i traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de samt til Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder,
 • der henviser til v√¶rkt√łjss√¶ttet til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), som R√•dets Menneskerettighedsgruppe har vedtaget,
 • der henviser til Europar√•dets Parlamentariske Forsamlings resolution 1728 af 29. april 2010 om forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og Europar√•dets Ministerkomit√©s anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet,
 • der henviser til rapporten fra november 2010 fra Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet,
 • der henviser til sin beslutning af 18. april 2012 om menneskerettighederne i verden og EU’s menneskerettighedspolitik, herunder virkninger for EU’s strategiske menneskerettighedspolitik [1],
 • der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om det kommende topm√łde mellem EU og Rusland( [2],
 • der henviser til sin beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet i De Forenede Nationer [3],
 • der henviser til sin beslutning af 19. januar 2011 om kr√¶nkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling p√• grundlag af seksuel orientering i Litauen [4],
 • der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den litauiske lov om beskyttelse af mindre√•rige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden [5],
 • der henviser til sine tidligere beslutninger om homofobi, navnlig af 26. april 2007 om homofobi i Europa [6], af 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa( [7]og af 18. januar 2006 om homofobi i Europa [8],
 • der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,
 1. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union bygger p√• v√¶rdierne respekt for den menneskelige v√¶rdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal, og skal forsvare og fremme disse v√¶rdier i forbindelserne med den √łvrige verden;
 2. der henviser til, at homofobi er en irrationel frygt for og aversion mod mandlig og kvindelig homoseksualitet og lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), som er baseret p√• fordomme og i lighed med racisme, fremmedhad, antisemitisme og sexisme, og der henviser til, at det kommer til udtryk i b√•de det private og det offentlige rum under forskellige former som f.eks. hadefulde udtalelser og incitamenter til forskelsbehandling, latterligg√łrelse, verbal, psykisk og fysisk vold, forf√łlgelse og mord, forskelsbehandling i overtr√¶delse af ligestillingsprincippet og uberettigede og urimelige begr√¶nsninger af rettigheder, som ofte er skjult bag begrundelser, der henviser til den offentlige orden, religionsfriheden og retten til milit√¶rn√¶gtelse;
 3. der henviser til, at der i Rusland blev indf√łrt strafferetlige og administrative love mod ¬Ľpropaganda for homoseksualitet¬ę i regionerne Ryazan i 2006, Arkhangelsk i 2011, Kostroma og Skt. Petersborg i 2012, og at regionerne Novosibirsk, Samara, Krirov, Krasnoyarsk og Kaliningrad i √łjeblikket overvejer at indf√łre s√•danne love; der henviser til, at disse love fasts√¶tter forskellige b√łder p√• op til 1 270 EUR for enkeltpersoner og op til 12 700 EUR for sammenslutninger og virksomheder samt til, at den f√łderale Duma overvejer at indf√łre en lignende lov;
 4. der henviser til, at parlamentet i Ukraine unders√łger to lovforslag, som blev fremsat i 2011 og 2012, og som vil g√łre det til en strafbar handling at ¬Ľudbrede homoseksualitet¬ę, herunder ved at ¬Ľafholde m√łder, parader, aktioner, demonstrationer og masseforsamlinger, der tilsigter bevidst formidling af enhver form for positiv information om homoseksualitet¬ę, og som indeholder bestemmelser om b√łder og op til fem √•rs f√¶ngsel; der henviser til, at det ukrainske parlaments udvalg for ytrings- og informationsfrihed st√łtter disse lovforslag;
 5. der henviser til, at byerne Balti, Sorochi, Drochia, Cahul, Cead√ģr Lunga og Hiliuti samt distrikterne Anenei Noi og Basarabeasca i Moldova for nylig vedtog love om at forbyde ¬Ľaggressiv propaganda for utraditionelle seksuelle orienteringer¬ę og i et tilf√¶lde ¬Ľmuslimsk aktivitet¬ę; der henviser til, at statskancelliet allerede har erkl√¶ret s√•danne foranstaltninger forfatningsstridige i tilf√¶ldet med Chetris;
 6. der henviser til, at det i Litauen fortsat er juridisk uklart, om oplysninger til offentligheden må fremme accept af homoseksualitet, jf. loven til beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden som ændret i 2010;
 7. der henviser til, at et medlem af byr√•det i Riga i Letland for nylig fremlagde et lovforslag om at forbyde ¬Ľpropaganda for homoseksualitet¬ę med det form√•l at forhindre den baltiske Pride-parade 2012 i at finde sted, og der henviser til, at dette forslag endnu ikke er blevet behandlet;
 8. der henviser til, at det h√łjrenationale parti ¬ĽJobbik¬ę i Ungarn for nylig fremlagde adskillige lovforslag om at g√łre ¬Ľudbredelsen af seksuelle adf√¶rdsforstyrrelser¬ę til en strafbar handling, og at Fidesz-partiet i Budapests byr√•d har fremlagt et lokalt dekret om at ¬Ľbegr√¶nse utugtige marcher¬ę forud for Gay Pride-paraden i Budapest, og der henviser til, at disse forslag efterf√łlgende blev opgivet;
 9. der henviser til, at delegationen EU-Moldova har givet udtryk for ¬Ľdyb beklagelse og bekymring¬ę over disse tilkendegivelser af intolerance og forskelsbehandling;
 10. der henviser til, at Kommissionen har erkl√¶ret sin forpligtelse til at sikre overholdelse af menneskerettighederne og de grundl√¶ggende frihedsrettigheder i EU og har udtalt, at homofobi ikke h√łrer hjemme i Europa,
 11. der henviser til, at homofobi fortsat kommer til udtryk i medlemsstater og tredjelande, herunder i form af mord, forbud mod gay pride-parader og ligestillingsmarcher, offentlig brug af provokerende, truende og hadefuldt sprog, manglende tiltag fra politiets side for at yde passende beskyttelse og homofobiske gruppers tilladte voldelige demonstrationer;
 12. der henviser til, at Europa-Parlamentet fortsat fuldt ud bakker op om lighed og ikkeforskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet i EU og navnlig st√łtter vedtagelsen af R√•dets forslag til direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, der er blokeret som f√łlge af indsigelser fra visse medlemsstater, kommende forslag om gensidig anerkendelse af civilstandsdokumenters virkninger, den kommende revision af rammeafg√łrelsen om racisme og fremmedhad, som tilsigter at inkludere homofobisk kriminalitet, og en omfattende k√łreplan for ligestilling uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Situationen i Den Europæiske Union
 1. ford√łmmer p√• det kraftigste enhver forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og beklager dybt, at LGBT-personers grundl√¶ggende rettigheder selv i EU endnu ikke altid respekteres fuldt ud; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner beskyttes mod homofobiske hadefulde udtalelser og vold, og at partnere af samme k√łn f√•r den samme respekt, v√¶rdighed og beskyttelse som resten af samfundet; opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne og Kommissionen til kraftigt at ford√łmme homofobiske hadefulde udtalelser eller tilskyndelse til had og vold og til at sikre, at demonstrationsfriheden – som garanteres i alle menneskerettighedstraktater – respekteres i praksis;
 2. opfordrer Kommissionen til at revidere rammeafg√łrelsen om racisme og fremmedhad med henblik p√• at styrke og udvide dens anvendelsesomr√•de til ogs√• at omfatte hadforbrydelser p√• grundlag af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk;
 3. opfordrer Kommissionen til at sikre, at forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering forbydes inden for alle sektorer ved at fuldf√łre antidiskriminationspakken p√• grundlag af artikel 19 i traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de;
 4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at direktiv 2004/38/EF om ret til at f√¶rdes og opholde sig frit gennemf√łres uden nogen form for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, og opfordrer Kommissionen til at foresl√• foranstaltninger til gensidig anerkendelse af civilstatusdokumenters virkninger baseret p√• princippet om gensidig anerkendelse;
 5. henleder opm√¶rksomheden p√• de resultater, som Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder n√•ede frem til i sin rapport om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i videst muligt omfang at gennemf√łre de konklusioner, der er indeholdt i rapporten;
 6. opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at behandle de kommende resultater af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheders europ√¶iske unders√łgelse om b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner og til at tr√¶ffe de n√łdvendige foranstaltninger;
 7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at √•rsberetningen om anvendelsen af EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder indeholder en strategi, som skal styrke beskyttelsen af de grundl√¶ggende rettigheder i EU, herunder fuld og omfattende information om forekomsten af homofobi i medlemsstaterne samt forslag om l√łsninger og foranstaltninger til bek√¶mpelse heraf;
 8. gentager sin anmodning til Kommissionen om at udarbejde en omfattende k√łreplan for ligestilling uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
 9. mener, at LGBT-personers grundl√¶ggende rettigheder vil v√¶re bedre beskyttet, hvis de har adgang til juridisk anerkendte samlivsformer som papirl√łse parforhold, registreret partnerskab eller √¶gteskab; udtrykker tilfredshed med, at disse muligheder i √łjeblikket tilbydes i 16 medlemsstater, og opfordrer andre medlemsstater til at overveje at indf√łre lignende foranstaltninger;
Homofobiske love og ytringsfrihed i Europa
 1. udtrykker alvorlig bekymring over udviklinger, som begr√¶nser ytrings- og forsamlingsfriheden p√• grundlag af misforst√•elser omkring homoseksualitet og transseksualitet; mener, at EU’s medlemsstater b√łr v√¶re et godt eksempel, n√•r det g√¶lder anvendelsen og beskyttelsen af de grundl√¶ggende rettigheder i Europa;
 2. beklager, at denne slags love allerede nu bliver brugt til at arrestere eller give b√łder til borgere, herunder heteroseksuelle, som giver udtryk for st√łtte til eller tolerance eller accept af lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT); beklager desuden, at disse love legitimerer homofobi og i visse tilf√¶lde vold, f.eks. det voldelige angreb mod en bus med LGBT-aktivister den 17. maj 2012 i Skt. Petersborg;
 3. ford√łmmer volden og truslerne i forbindelse med Kiev Pride-arrangementet den 20. maj 2012, hvor to Gay Pride-ledere blev sl√•et ned, hvilket resulterede i, at Pride-paraden blev aflyst; minder om, at EU-aftaler afh√¶nger af respekten for de grundl√¶ggende rettigheder, som er fastsat i traktaterne, og opfordrer derfor Ukraine til at indf√łre lovgivning, der skal forbyde forskelsbehandling, herunder p√• grund af seksuel orientering; mener, at den aktuelle udvikling i Ukraine st√•r i mods√¶tning til dette krav; opfordrer de ukrainske myndigheder til omg√•ende at tilbagekalde de relevante lovforslag, frems√¶tte forslag til lovgivning, der forbyder forskelsbehandling, herunder p√• grund af seksuel orientering, og forpligte sig til at gennemf√łre en sikker Kiev Pride n√¶ste √•r;
 4. understreger, at termen ¬Ľpropaganda¬ę kun sj√¶ldent defineres; konstaterer med bekymring, at visse medier beviseligt ud√łver selvcensur, at borgere intimideres og er bange for at give udtryk for deres holdninger, og at sammenslutninger og selskaber, der bruger homovenlige symboler som f.eks. regnbuer, risikerer retsforf√łlgning;
 5. fremhæver, at disse love er i strid med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som udelukker diskriminerende love og praksisser [9] på grund af seksuel orientering, og som Rusland, Ukraine, Moldova, Litauen, Letland og Ungarn har tiltrådt; opfordrer Europarådet til at efterforske disse tilsidesættelser af menneskerettighederne og vurdere, om de er forenelige med de forpligtelser, som er forbundet med et medlemskab af Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt træffe passende foranstaltninger;
 6. fremhæver desuden, at uddannelse spiller en central rolle, og at der derfor er behov for en god, tilgængelig og respektfuld seksualundervisning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at intensivere kampen mod homofobi gennem uddannelse samt ved hjælp af administrative, juridiske og lovgivningsmæssige midler;
 7. understreger endelig, at nationale og internationale domstole konsekvent har fastsl√•et, at hensynet til den offentlige s√¶delighed ikke retf√¶rdigg√łr forskelsbehandling, herunder i tilknytning til ytringsfriheden; henviser til det store flertal af europ√¶iske lande, som ikke har s√•danne love, og hvis samfund er velfungerende, mangfoldige og gensidigt respektfulde;
 8. opfordrer de relevante myndigheder i Rusland, Ukraine, Moldova, og alle EU’s medlemsstater til at udvise og sikre respekt for princippet om ikkeforskelsbehandling og til at tage disse love og forslag op til fornyet overvejelse i lyset af den internationale menneskerettighedslovgivning og deres forpligtelser i medf√łr heraf;
 9. opfordrer Kommissionen, R√•det og EU-Udenrigstjenesten til at tage disse forbud til efterretning og ford√łmme dem, navnlig p√• omr√•derne indre anliggender, bilateral dialog og den europ√¶iske naboskabspolitik; opfordrer endvidere R√•det for Den Europ√¶iske Union og EU-Udenrigstjenesten til at tage sp√łrgsm√•let op i relevante internationale fora som f.eks. Europar√•det, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og De Forenede Nationer;
 10. p√•l√¶gger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, R√•det, Unionens h√łjtst√•ende repr√¶sentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/n√¶stformand i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Ruslands og Ukraines nationale regeringer og parlamenter samt de regionale russiske parlamenter og moldoviske lokalr√•d, der er n√¶vnt i denne beslutning.
Noter
 1. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0126.
 2. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0575.
 3. [Retur] Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0427.
 4. [Retur] EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 50.
 5. [Retur] EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 18.
 6. [Retur] EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 776.
 7. [Retur] EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 491.
 8. [Retur] EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 179.
 9. [Retur] Toonen v. Australia, Communication No 488/§992, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young v. Australia, Communication No 941/2000, UN Doc. CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X v. Columbia, Communication No 1361/2005, UN Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Den vedtagne beslutning på Europa-Parlamentets hjemmeside.