H√łringsskrivelse af 7. november 2019 fra LGBT komiteen til udkast til forslag til √¶ndring af navneloven, lov om Familieretshuset m.fl.

Vist 97 gange.
LGBT komiteen afgav den 7. november 2019 sin h√łringsskrivelse vedr√łrende Social- og Indenrigsministeriets udkast af 9. oktober 2019 til lov om √¶ndring af navneloven, s√• ordet “transseksuelle” i forbindelse med navne√¶ndring √¶ndres til “transk√łnnede” og √¶ndring af flere andre love.
Indhold
H√łringsskrivelsen
Overf√łrsel af for√¶ldremyndighed
B√łrnebortf√łrelse
Navneloven

[Indhold] H√łringsskrivelsen gengives herunder.

Onsdag den 7. november 2019.

Social- og Indenrigsministeriet
Att.: Lars Th√łgersen
lth@sm.dk, cc: familieret@sm.dk

H√łring over udkast til forslag til Lov om √¶ndring af lov om Familieretshuset, lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning og forskellige andre love (Opf√łlgning p√• etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

LGBT komiteen takker for det tilsendte h√łringsmateriale og fremsender hermed sine bem√¶rkninger.

LGBT komiteen er overordnet set tilfreds med de foreslåede rettelser, præciseringer og ændringer, der er foreslået i udkastet til lovforslaget, idet vi dog har bemærkninger til enkelte punkter.

[Indhold] Overf√łrsel af for√¶ldremyndighed
Lovforslaget indeholder bestemmelser om overf√łrsel af for√¶ldremyndighed fx ved d√łdsfald. Den foresl√•ede √¶ndring, ¬ß 4, nr. 1, giver mulighed for, at en for√¶ldremyndighedshaver, der ikke er for√¶lder til barnet, kan aftale f√¶lles for√¶ldremyndighed med en af barnets for√¶ldre, som hverken er for√¶ldremyndighedsindehaverens √¶gtef√¶lle eller samlever. Dette kan v√¶re relevant i regnbuefamilier, fx i en situation, hvor et par best√•ende af to kvinder har f√•et et barn med en mand, og hvor den f√łdende kvinde og manden er registreret som for√¶ldre, mens kvinderne har f√¶lles for√¶ldremyndighed. Hvis eksempelvis den f√łdende kvinde d√łr, kan hendes partner med den foresl√•ede ordning aftale f√¶lles for√¶ldremyndighed med manden.

Dette er meget relevant, da denne familieform er almindeligt forekommende, og da barnet ofte i praksis lever i en slags tokernefamilie med såvel kvinderne og manden og dennes eventuelle partner som de facto-forældre.

Mange familier af denne form har imildertid valgt at benytte b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 til at registrere den f√łdende kvindes kvindelige partner som medmor. Fra barnets synsvinkel er der ingen forskel – der er stadig tre eller fire de facto-for√¶ldre. Men i den samme situation som netop omtalt, vil den mand, der ved en skriftlig erkl√¶ring har tiltr√•dt det juridiske medmoderskab, ikke kunne tildeles for√¶ldremyndighed med den foresl√•ede ordning. Manden er typisk i udgangspunktet barnets genetiske far.

Derfor foresl√•r LGBT komiteen, at der indf√łres et ekstra punkt, som tilgodeser en mand i denne situation. Lovforslagets ¬ß 4, nr. 1

1. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
“Endvidere kan en for√¶ldremyndighedsindehaver og en af barnets for√¶ldre aftale at have f√¶lles for√¶ldremyndighed.”

foreslås ændres til

1. I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:
“En for√¶ldremyndighedsindehaver og en af barnets for√¶ldre kan aftale at have f√¶lles for√¶ldremyndighed. Endvidere kan en for√¶ldremyndighedsindehaver og en mand, der ved skriftlig erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har tiltr√•dt medmoderskab, indg√• aftale om at have f√¶lles for√¶ldremyndighed.”

I forl√¶ngelse heraf √łnskes indsat en pr√¶cisering i lovforslagets ¬ß 4, nr. 2 vedr√łrende en mand, der ved skriftlig erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har tiltr√•dt medmoderskab. Ganske vist kunne han falde ind under forslagets “andre”, men ligesom en efterlevende for√¶lder fremh√¶ves som havende en s√¶rlig position, √łnsker LGBT komiteen ogs√•, at en mand i denne position fremh√¶ves.

LGBT komiteen foresl√•r derfor f√łlgende √¶ndring af udkastets ¬ß 4, nr. 2 om √¶ndring i for√¶ldreansvarsloven.

2. § 15, stk. 3, affattes således:
“Stk. 3. D√łr en for√¶lder, der har for√¶ldremyndigheden alene, tr√¶ffes der afg√łrelse om, hvem der skal have for√¶ldremyndigheden. En efterlevende for√¶lder og andre kan anmode om for√¶ldremyndigheden. Er der f√¶lles for√¶ldremyndighed, og d√łr begge for√¶ldre, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.”

ændres til

2. § 15, stk. 3, affattes således:
“Stk. 3. D√łr en for√¶lder, der har for√¶ldremyndigheden alene, tr√¶ffes der afg√łrelse om, hvem der skal have for√¶ldremyndigheden. En efterlevende for√¶lder, en mand, der ved erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har tiltr√•dt medmoderskab, og andre kan anmode om for√¶ldremyndigheden. Er der f√¶lles for√¶ldremyndighed, og d√łr begge for√¶ldre, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse.”

I bem√¶rkningerne til lovforslaget i afsnit 2.1.2.2.1. For√¶ldremyndighed ved d√łdsfald foresl√•r LGBT komiteen, at der efter “f.eks. den afd√łde for√¶ldremyndighedsindehavers samlever” indds√¶ttes “eller en mand, der gennem skriftlig erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har fraskrevet sig for√¶lderskabet til barnet”, s√•ledes at teksten bliver:

Nogle af d√łdsfaldssagerne indeholder en partstvist, men blandt dem vil der v√¶re sager, hvor der ikke er tvivl om, hvem der skal have for√¶ldremyndigheden. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor der er afholdt en samtale med barnet, der klart og utvetydigt har givet udtryk for, hvem det √łnsker som for√¶ldremyndighedsindehaver, samt sager, hvor den ene ans√łger gennem l√¶ngere tid har haft en n√¶r tilknytning til barnet, f.eks. den afd√łde for√¶ldremyndighedsindehavers samlever eller en mand, der gennem skriftlig erkl√¶ring jf. b√łrnelovens ¬ß 27 a, stk. 2 har fraskrevet sig for√¶lderskabet til barnet, og den anden ans√łger kun i begr√¶nset omfang har haft kontakt med barnet. Der er s√•ledes ikke noget til hinder for, at s√•danne sager kan afg√łres af Familieretshuset.

[Indhold] B√łrnebortf√łrelse
For b√łrn, der har to juridiske for√¶ldre af samme k√łn, g√łr der sig s√¶rlige forhold g√¶ldende i forhold til barnebortf√łrelse. Barnet vil i Danmark have to for√¶ldre, mens det i lande, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn, kun vil have √©n for√¶lder. Dette har konsekvenser.

1) Hvis et barn af et par af samme k√łn bortf√łres fra Danmark til et land, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn, bliver parten i Danmark ikke anerkendt som part i det land, barnet er bortf√łrt til, hvorfor barnet ikke kan udleveres til parten i Danmark i medf√łr af Haagerkonventionen.

2) Hvis et barn, der i Danmark anses for at have to juridiske for√¶ldre af samme k√łn, bortf√łres til Danmark fra et land, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn, vil en tilbagegivelse betyde, at barnet mister en for√¶lder.

Dette står i kontrast til bemærkningerne til lovforslaget (afsnit 2.3.1.1):

Form√•let med konventionen er at sikre, at bortf√łrte b√łrn tilbagegives s√•ledes, at afg√łrelsen om uenigheden mellem for√¶ldrene om for√¶ldreansvaret i forhold til barnet kan blive afgjort til barnets bedste i det land, hvor barnet boede p√• bortf√łrelsestidspunktet. Det m√• s√•ledes ikke v√¶re muligt for en for√¶lder at bortf√łre et barn til et andet land, hvor den p√•g√¶ldende for√¶lder har bedre muligheder for f√• for√¶ldreansvaret over barnet.

LGBT komiteen opfordrer regeringen til at overveje, hvordan man sikrer b√łrn med for√¶ldre af samme k√łn i forhold til bortf√łrelse:

  • Der kunne inds√¶ttes et forbud mod udlevering til stater, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn.
  • Afg√łrelser om midlertidig for√¶ldremyndighed i bortf√łrelsessager efter ¬ß 27 i for√¶ldreansvarsloven kunne opretholdes, s√•fremt bortf√łrelse til et land, der ikke anerkender for√¶ldrepar af samme k√łn, er lykkedes.

LGBT komiteens bekymreinger er begrundet i en konkret sag, hvor et barn er bortf√łrt fra Danmark til Bulgarien.

[Indhold] Navneloven
I udkastet foreslås:

1. I ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., og ¬ß 13, stk. 3, √¶ndres “transseksuelle” til: “transk√łnnede“.

LGBT komiteen vil indledningsvis citere fra navnevejledningen (VEJ nr. 9040 af 18. januar 2019) udstedt af det dav√¶rende B√łrne- og Socialministerie den 20. marts 2019.

Et grundl√¶ggende princip i navneloven er, at en persons navn i f√łrste r√¶kke er et privat anliggende, og kun i anden r√¶kke er et sp√łrgsm√•l, som samfundet har interesse i at regulere. Den enkelte b√łr s√•ledes som udgangspunkt have ret til selv at bestemme sit navn, medmindre der er st√¶rke grunde til at hindre den p√•g√¶ldende heri.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208207

LGBT komiteen finder, at b√•de de nuv√¶rende regler og de foresl√•ede √¶ndringer i navneloven for transpersoner strider mod dette grundl√¶ggende princip og er un√łdigt bureaukratiske og omkostningstunge.

LGBT komiteen foresl√•r derfor f√łlgende √¶ndring af udkastets ¬ß 6 om √¶ndring i navneloven.

1. I ¬ß 4, stk. 4, 2. pkt., ¬ß 7, stk. 3, 2. pkt., og ¬ß 13, stk. 3, √¶ndres “transseksuelle” til: “transk√łnnede

ændres til:

1. I ¬ß 4, stk. 4, slettes 2. pkt.: “Bestemmelsens 2. pkt. giver dog social- og indenrigsministeren mulighed for at fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelser herfra.”
2. I ¬ß 7, stk. 3, slettes 2. pkt.: “Social- og indenrigsministeren kan endvidere fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.”
3. I ¬ß 13, slettes stk.3: “Social- og indenrigsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske m√• ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.”
4. Efter § 15 indsættes som ny paragraf:
“¬ß 15 a. Der kan g√łres undtagelse fra bestemmelserne i ¬ß 4, stk. 4, ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, om at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet, n√•r ans√łgningen om navne√¶ndringen ledsages af en skriftlig erkl√¶ring om, at navne√łnsket er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. For b√łrn og unge under 15 √•r kr√¶ves for√¶ldrenes/v√¶rgens samtykke.
Stk. 2. S√•danne ans√łgninger om navne√¶ndring indgives til og behandles af personregisterf√łreren i sognet. I de s√łnderjyske landsdele indgives de til og behandles af personregisterf√łreren i kommunen.”

Som f√łlge af ovenn√¶vnte √¶ndringsforslag foretages f√łlgende konsekvens√¶ndring i navneloven.

5. I ¬ß 16, stk. 2 inds√¶ttes “¬ß 15, stk. 2” f√łr “¬ß 16, stk. 2, 1. pkt.”.

LGBT komiteens bemærkninger til ændringsforslaget.
LGBT komiteens √¶ndringsforslag giver den enkelte person ret til navneskift p√• samme m√•de, som da det i 2014 blev muligt for en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn efter skriftlig ans√łgning at f√• et nyt personnummer (s√•kaldt juridisk k√łnsskifte).

LGBT komiteen finder, at det er et privat anliggende for en person at f√• √¶ndret sit navn, s√• det k√łnsligt svarer til det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende.

Der findes endvidere ikke forhold, som g√łr, at det offentlige har interesse i at regulere s√•danne navne√¶ndringer un√łdigt bureaukratisk.
LGBT komiteen finder det derfor ikke bet√¶nkeligt at give den enkelte person ret til at f√• √¶ndret sit navn, s√• det k√łnsligt svarer til det k√łn, den p√•g√¶ldende oplever sig som tilh√łrende.

LGBT komiteen vil ogs√• fremh√¶ve, at de foresl√•ede √¶ndringer udg√łr en stor besparelse for det offentlige, da der ikke skal indhentes erkl√¶ringer fra det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel (transk√łnnet i udkastets √¶ndringsforslag) eller ganske m√• ligestilles hermed.

LGBT komiteen bem√¶rker, at √¶ndringsforslaget ikke √¶ndrer ved bestemmelserne om navngivning af nyf√łdte. √Ündringsforslaget har alene betydning for personer, som √łnsker at √¶ndre et allerede givet navn.
Derfor er der ogs√• i √¶ndringsforslaget om inds√¶ttelse af en ¬ß 15 a i sidste led anf√łrt, at for b√łrn og unge under 15 √•r kr√¶ves for√¶ldrenes/v√¶rgens samtykke. Aldersgr√¶nsen p√• 15 √•r anvendes i forvejen i mange sammenh√¶nge.

LGBT komiteen bem√¶rker, at der i transkredse er uenighed om betydning af ordet/begrebet “transk√łnnet“. Nogle finder, at “transk√łnnet” er en f√¶llesbetegnelse omfattende b√•de transvestitter og transseksuelle, medens andre √łnsker, at “transk√łnnet” erstatter ordet “transseksuel“, som de finder seksualiserende p√• grund af ordets endelse.

LGBT komiteen bem√¶rker endvidere, at ved udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens vejledning “Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. VEJ nr. 9658 af 16. august 2018″ blev ordene “transseksuel“, “transvestit“, “transperson” og “transk√łnnet” bevidst undg√•et. Vi medvirkede selv ved udarbejdelsen.

LGBT komiteens √¶ndringsforslag im√łdeg√•r definitionsproblemerne, idet det slet ikke bruger “trans-ord”, hvilket overordnet er en fordel, da transpersoner dermed ikke kommer til at fremst√• som en marginaliseret gruppe, der skal tages s√¶rlige hensyn til.
Generelle lovbestemmelser, der ligestiller transpersoner med den √łvrige befolkning, er bedre end s√¶rbestemmelser alene g√¶ldende for transpersoner.

Med venlig hilsen
LGBT komiteen

S√łren Laursen Tina Thranesen

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.