Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transkønnede. Ministersvar 13. juni 2017.

Vist 216 gange.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordførere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.
Skrivelsen registreret hos Sundheds- og Ældreudvalget som bilag 370 – Alm. del 2016-17.
Skrivelsen registreret hos Ligestillingsudvalget (LIU) som bilag 94 – Alm. del Samling: 2016-17.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) svarede den 13. juni 2017 pü skrivelsen.

Skrivelsen
Ministersvaret

* * *
[Indhold] Skrivelsen

Tirsdag den 16. maj 2017
KÌre Sundhedsminister og Sundhedsordførere

Appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.

I, beretning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. maj 2016, anfører udvalget:
”Et enigt udvalg konstaterer med stor tilfredshed, at problemstillingen vedrørende behandling af transkønnede, der længe har optaget udvalget, nu endelig ser ud til at finde sin løsning.

En persons kønsidentitet er ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og skal ikke behandles, helbredes eller undertrykkes. Udvalget konstaterer med tilfredshed, at diagnosekoderne vedrørende transkønnethed nu vil blive flyttet til et andet eller et nyt kapitel, hvor diagnosen ikke opfattes som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand.

Det betyder, at et samlet udvalg støtter, at det, forslagsstillerne ønskede gennemført med beslutningsforslaget, nu bliver til virkelighed og sættes i kraft inden for de næste 7 måneder. Såfremt kodeændringerne mod forventning ikke vedtages i WHO til oktober, har ministeren givet tilsagn om, at Danmark vil etablere en særskilt national løsning for diagnosekoderne pr. 1. januar 2017, hvormed Danmark, som ønsket af udvalget, vil gå forrest på dette område. På den baggrund er det også udvalgets forventning, at man som transkønnet i Danmark skal opleve et hensynsfuldt udredningsforløb og tilbydes en værdig og afklarende indsats i forbindelse med et eventuelt kønsskifte.”

Ændringen af koderne har stor betydning for mange transpersoner, som ikke finder de nye koder stigmatiserende.

Vi vil gerne takke Sundheds- og Ældreudvalget samt Sundheds- og Ældreministeren for jeres indsats.
Samtidig vil vi rose Sundhedsdatastyrelsen for at følge vores folkevalgtes ønsker, som respekterer büde beretningen og ministerens udtalelser.

Pü baggrund af nedennÌvnte beskrivelse samt vedhÌftede indsigelser til Sundhedsstyrelsens vejledningsudkast, er det derfor vores ønske at der fra politisk side gribes ind nu for at sikre at süvel arbejdsproces som vejledningsindhold reelt afspejler LGBTI-rettigheder samt konkret og faktuel ny viden süledes at vi her i Danmark som minimum lever op til dette, hvilket for nuvÌrende IKKE er tilfÌldet.

Processen for udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens nye vejledning for behandling af transkønnede.
Sundhedsstyrelsen indkaldte organisationer (undtaget FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn) til to timers møde tirsdag den 21. marts 2017 om den ny vejledning.

Sundhedsstyrelsen afholdt tirsdag den 28. marts 2017 en offentlig konference (på engelsk) ”GENDER IDENTITY AND HEALTH CARE”. Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning, blev hverken offentliggjort eller blev præsenteret på denne konference.

Sundhedsstyrelsen indkaldte organisationer samt fagpersoner til to timers møde tirsdag den 2. maj 2017.
Forinden afholdelse af mødet havde transorganisationerne indgivet vedlagte kommentarer til Sundhedsstyrelsens arbejdsudkast til vejledning.

Dagsorden til mødet blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og udsendt dagen før mødeafholdelse.
VedhĂŚftet var Sundhedsstyrelsens arbejdsudkast, som var uforandret og dateret den 6. marts 2017.

Vi oplystes pü mødet om at vores kommentarer er blevet lÌst og at vejledningen vil komme i høring om ca. 14 dage. Ligeledes fastholdes det fra Sundhedsstyrelsens side, at behandling pü børneomrüdet vil indgü i denne vejledning.

Sundhedsstyrelsen har flere gange i 2016 tilkendegivet, at revisionen af behandling af transkønnede børn og unge skulle være en separat proces, nu har styrelsen imidlertid valgt at inddrage børn og unge i revisionen. FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn er først blevet inddraget i revision af vejledningen i april 2017 og har derfor ikke haft mulighed for at bidrage nævneværdigt med deres erfaringer.

Region Hovedstaden udgiver en rapport om behandling af transkønnede børn og unge til efterüret.
Afsnittet vedrørende behandling af børn og unge vil derfor vÌre forÌldet nür vejledningen trÌder i kraft eller kort efter.

Samtlige organisationer indgav derfor, i deres tilsendte kommentarer, ønske om at revision af afsnittet vedrørende børn og unge udsÌttes til efterüret süledes at den nyeste viden pü omrüdet foreligger og at vi für mulighed for at bidrage til afsnittet. Dette ønske er trods tidligere lovning fra Sundhedsstyrelsen altsü ikke efterkommet.

Ønsker til en ny vejledning.
Kønsidentitetsforhold er hverken en somatisk eller psykiatrisk sygdom og en ny vejledning mü nødvendigvis afspejle dette. Vi har derfor følgende ønsker til en ny vejledning:
  • At sproget i vejledningen hverken mĂĽ direkte eller indirekte antyde, at der tale om en sygdom.
  • At der mĂĽ ikke stilles krav om psykiatrisk udredning for behandling uden at der er en begrundet mistanke om at ønsket om behandling skyldes psykiatriske forhold.
  • At den velfungerende praksis vedrørende kønshormonbehandling fra før Sundhedsstyrelsens stramning af 23. november 2012 genindføres.
  • At nedre kirurgi, med undtagelse af rutine operationer, varetages i et internationalt samarbejde da der i Danmark ikke findes den fornødne ekspertise.
  • At afsnittet vedrørende børn og unge revideres nĂĽr Region Hovedstaden har udgivet deres rapport om behandling af børn og unge (forventes til efterĂĽret 2017).
Sundhedsstyrelsens arbejdsdokument til en ny vejledning.
Sundhedsstyrelsens udkast til en ny vejledning er endnu ikke sendt i høring og dets indhold er derfor fortsat ukendt, men pü baggrund af de afholdte møder med Sundhedsstyrelsen finder vi det bekymrende at:

Kønshormonbehandling.
Tidligere kunne en transperson henvende sig til egen lÌge, fü en henvisning til en speciallÌge og fü adgang til lÌgekontrolleret kønshormonbehandling. En praksis der har fungeret i tre ürtier uden nÌvnevÌrdige problemer.

Sundhedsstyrelsen har over for os anført, at denne praksis var uforsvarlig da mange personer, som led af en psykisk sygdom fejlagtigt fik kønshormoner. Vi har gentagne gange udbedt os oplysninger om omfanget af fejlbehandlinger, men vores spørgsmül er forblevet ubesvaret.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen har stillet tre spørgsmül til sundhedsministeren:
Spørgsmül 620:
”Ministeren bedes oplyse, om der forud for den 23. november 2012 er indgivet klager over privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner, og i bekræftende fald hvor mange klager der dels er indgivet og dels er behandlet, klagernes indhold og indholdet af afgørelserne.”

”Ministeren bedes oplyse, om der forud for den 23. november 2012 er tilfælde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende speciallæger på grund af deres kønshormonbehandling af transpersoner, og i bekræftende fald oplyse, hvor mange sager det drejede sig om og baggrunden for disse sager, sa..t indholdet af afgørelserne?”

Svarerne pü disse to spørgsmül bekrÌfter at der ikke tidligere har vÌre nÌvnevÌrdige problemer.
Derimod har vi kendskab til mange forhold hvor behandlingen, i det sükaldt højt specialiserede tilbud, er mangelfuld eller uforsvarlig.

”Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen lægger til grund for, at kønshormonbehandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret?”

Sundhedsstyrelsen har i deres bidrag til ministerens svar blandt andet anført:
”Væsentligst at nævne er den faglige retningslinje ’Standards of Care’ (SOC) som er udsendt af the World Professional Association for Transgender Health (WPATH)”

Standards of Care beskriver to tilgange til behandling med kønshormoner, den traditionelle psykiatriske udredning med oprindelse i halvtredserne og den mere moderne tilgang udviklet i halvfemserne.
Sundhedsstyrelsen har valgt ensidigt, at anføre den restriktive model i deres bidrag til svaret fra ministerens svar.
Vi er forundrede over, at den langt mindre restriktive tilgang, ikke er nÌvnt i Sundhedsstyrelsens bidrag. En tilgang, som vi ikke finder optimal, men som er langt tÌttere pü vores ønsker.

Nedre kønsmodificerende kirurgi
Nedre kønsmodificerende kirurgi foretages kun i begrÌnset omfang i Danmark. Det vil derfor aldrig blive muligt at opnü den fornødne ekspertise og rutine.
Belgien og Holland, som har en befolkning der er henholdsvis to og tre gange større end Danmarks har valgt at samarbejde om operationerne for at sikre en høj faglig standard.

Fjernelse af livmoder, Ìggeleder og Ìggestokke (hysterektomi og salpingo-ooferektomi) samt fjernelse af testikler (orkiektomi) kan ikke betragtes som højt specialiserede, da disse indgreb foretages rutinemÌssigt ved forskellige sygdomme. Disse operationer mü derfor kunne udføres i borgerens egen region.

Vores appel.
Vi har bedt Sundhedsstyrelsen afholde endnu et møde med os inden et udkast til en vejledning sendes i høring. Arbejdsdokumentet har kun i yders beskedent omfang taget hensyn til vores bidrag indsendt i august 2016. Sundhedsstyrelsen meddelte os at dette nÌppe kan nüs da det haster med at vejledningen gjort fÌrdig.

Det er vores opfattelse, at vi reelt ikke er blevet inddraget i revisionen og vi frygter en ny vejledning som er mindst lige sĂĽ ringe som den gĂŚldende.

Vi er bekymrede over den stigende anvendelse af selvmedicinering, siden Sundhedsstyrelsen stramning i 2012. SÌrligt da selvmedicinering nu ogsü forekommer blandt børn og unge. Vi frygter at stigningen vil fortsÌtte indtil de problemer, som er i den gÌldende vejledning, løses.

Vi appellerer derfor til politisk indgriben i udarbejdelse af en ny vejledning om sundhedsfaglig hjÌlp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.

Med venlig hilsen

Transpolitisk Forum

FSTB – Foreningen for Støtte
til Transkønnede Børn

Amnesty International

LGBT+ Ungdom

Copenhagen Pride

LGBT Danmark

Bilag:
Sundhedsstyrelsen arbejdsdokument af 6. marts 2017.
Transpolitisk Forums og Amnesty Internationals brev af den 17. april 2017.
FSTB – Foreningen for Støtte til Transkønnede Børns brev af den 17. april 2017.
LGBT Danmarks brev af den 18. april 2017.

* * *
[Indhold] Svaret

Fra: Sundhedsministeren

Den 13. juni 2017.

Til: Transpolitisk Forum
Amnesty International
Copenhagen Pride
FSTB – Foreningen for støtte til transkønnede børn
LGBT Ungdom
LGBT Danmark

KĂŚre Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB, LGBT Ungdom og LGBT Danmark

Først og fremmest tak for jeres brev af 16. maj 2017.

Som I ved, ligger transkønnedes vilkür mig meget pü sinde. Det gjorde det som ligestillingsminister, og det gør det ogsü nu som sundhedsminister. Jeg er derfor ogsü glad for af, at Venstre-regeringen var med til at gü foran, da Danmark som det første land i verden flyttede diagnosekoderne, sü transkønnede ikke lÌngere skal føle sig stigmatiseret i sundhedsvÌsnet som psykisk syge.

Vi har med flytningen af diagnosekoderne taget et vigtigt skridt i den rigtige retning for transkønnedes rettigheder. Men der kan fortsat gøres mere, og regeringen har derfor ogsü ønsket, at der med Sundhedsstyrelsens nye vejledning for transkønnede skal ske konkrete forbedringer for transkønnedes møde med sundhedsvÌsnet.
Derfor bad jeg i februar 2017 Sundhedsstyrelsen om at sikre en respektfuld, vÌrdig, üben og inddragende proces omkring udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens nye faglige vejledning on udredning og behandling af transkønnede.

Som I ogsü nÌvner i jeres henvendelse, har Sundhedsstyrelsen, pü baggrund af den Ìndrede proces for udarbejdelsen af vejledningen, bl.a. afholdt et møde med organisationerne den 21. marts, en konference den 21. marts og et dialogmøde den 2 maj 2017. Jeg memer, at dem inddragemde proces har vÌret vigtig. For en god ordens skyld vil jeg nÌvne, at denne proces adskiller sig vÌsentligt fra ordinÌre inddragelsesprocesser ved udarbejdelse af nye vejledninger.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at I har ytret ønske om endnu et møde med Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har orienteret mig om, at de har fundet dialogen med süvel fagfolk som transpolitiske organisationer berigende og informativ. Henset den information, som I og andre allerede har bidraget med, mener jeg og Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt, at vejledningen blev udsendt i en bred offentlig høring snarest muligt.

Sundhedsstyrelsen har nu udsendt et revideret udkast af versionen af vejledningen fra 6. marts 2017 i en bred offentlig høring, hvor der er sat god tid af til, at aktører pü omrüdet kan komme med bidrag til vejledningen. De input, som er kommet frem pü hhv. konferencen og dialogmødet, samt i skriftlige bidrag, er i det omfang, det har vÌret muligt, inddraget i det reviderede udkast til vejledning, som er sendt i høring i den 2. juni 2017.

Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at der ikke er tale om en mindre revision af den gÌldende vejledning fra 2014, men om en helt ny vejleding, som Sundhedsstyrelsen forventer büde vil imødekomme mange af de hensyn, som er rejst af transpolitiske organisationer og fra politisk side, men som ogsü tager højde for den faglige udvikling pü omrüdet.

Sundhedsstyrelsen forventer, at den nye vejledning vil trĂŚde i kraft i 2. halvĂĽr af 20178.

Jeg sender kopi af jeres henvendelse og dette svar til Sundhedsstyrelsen og til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Jeg vil opfordre til, at I, og alle andre aktører pü omrüdet, i forbindelse med dem offentlige høring af den nye vejledning, vil bidrage med jeres forslag og bemÌrkninger. Samtidig skal jeg understrege, at jeg har en klar forventning om, at Sundhedsstyrelsen fremadrettet fortsat vil have en üben og inddragende proces med aktørerne pü omrüdet, ligesom I ogsü er velkomne til at kontakte mig som minister.

Ellen Trane Nørby

* * *
Folketingets journal vedrørende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende svaret.
Svaret i pdf-format hos Folketinget.