Forslag af 14. oktober 2013 til bet√¶nkning om EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.

Vist 145 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 14. oktober 2013 udgav Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender et forslag til bet√¶nkning om Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med Ulrike Lunacek som ordf√łrer, som gengives herunder

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning

om EU-k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering
og k√łnsidentitet

 • der henviser til artikel 2 i traktaten om Den Europ√¶iske Union,
 • der henviser til artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europ√¶iske Unions funktionsm√•de
 • der henviser til Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, s√¶rlig artikel 21,
 • der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder,
 • der henviser til henstilling CM/Rec(2010)5 fra Europar√•dets Ministerkomit√© til medlemsstaterne om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, vedtaget den 31. marts 2010
 • der henviser til Kommissionens meddelelse “Strategi for Den Europ√¶iske Unions effektive gennemf√łrelse af chartret om grundl√¶ggende rettigheder” (COM(2010)0573),
 • der henviser til Kommissionens beretning for 2012 om anvendelsen af EU’s charter om grundl√¶ggende rettigheder (COM(2013)0271) og til de ledsagende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene,
 • der henviser til forslag til R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426) og Parlamentets udtalelse af 2. april 2009 om dette forslag [1],
 • der henviser til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer, som blev vedtaget af R√•det for Den Europ√¶iske Union p√• samlingen den 24. juni 2013,
 • der henviser til rapporten fra november 2010 fra Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet,
 • der henviser til resultaterne af EU’s unders√łgelse ang√•ende lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transseksuelle, som blev foretaget af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) og offentliggjort den 17. maj 2013,
 • der henviser til FRA’s udtalelse af 1. oktober 2013 om ligestillingssituationen i Den Europ√¶iske Union ti √•r efter den oprindelige gennemf√łrelse af ligestillingsdirektiverne,
 • der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 om bek√¶mpelse af homofobi i Europa [2],
 • der henviser til sin beslutning af 12. december 2012 om grundl√¶ggende rettigheder i Den Europ√¶iske Union (2010-2011) [3],
 • der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om styrkelse af indsatsen mod racisme, fremmedhad og hadforbrydelser [4],
 • der henviser til forretningsordenens artikel 48,
 • der henviser til bet√¶nkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),
 1. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union bygger p√• v√¶rdierne respekt for den menneskelige v√¶rdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal;
 2. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter tilstr√¶ber at bek√¶mpe enhver form for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;
 3. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union i juni 2013 vedtog nogle stærke retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for LGBTI-personer i Den Europæiske Unions optræden udadtil og kun vil kunne argumentere overbevisende for LGBTI-personers rettigheder, hvis de er beskyttet internt;
 4. der henviser til, at Den Europ√¶iske Union allerede koordinerer sin indsats gennem omfattende politikker p√• ligestillingsomr√•det gennem “strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015”, p√• handicapomr√•det gennem “den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020” og p√• omr√•det ligestilling for romaer gennem “EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020”;
 5. der henviser til, at Kommissionen i sin “strategi for Den Europ√¶iske Unions effektive gennemf√łrelse af chartret om grundl√¶ggende rettigheder” har erkendt n√łdvendigheden af at udvikle specifikke politikker baseret p√• traktaterne vedr√łrende visse grundl√¶ggende rettigheder;
 6. der henviser til, at Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) i EU-unders√łgelsen fra 2013 om b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner konstaterede, at en ud af to LGBT-respondenter i EU i √•ret f√łr unders√łgelsen f√łlte sig diskrimineret eller chikaneret p√• grund af seksuel orientering, en ud af tre var blevet diskrimineret i forbindelse med adgang til varer eller tjenesteydelser, en ud af fire var blevet angrebet fysisk, og en ud af fem var blevet diskrimineret i relation til besk√¶ftigelse eller erhverv;
 7. der henviser til, at FRA anbefalede, at EU og medlemsstaterne udarbejder handlingsplaner for fremme af respekten for LGBT-personer og beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder;
 8. der henviser til, at elleve ligestillingsministre [5] i maj 2013 opfordrede Kommissionen til at udarbejde en omfattende EU-politik for LGBT-ligestilling, og at ti medlemsstater allerede har vedtaget eller diskuterer lignende politikker på nationalt og regionalt plan;
 9. der henviser til, at Europa-Parlamentet ti gange har anmodet om et omfattende EU-politisk instrument for ligestilling uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet;
Generelle betragtninger
 1. ford√łmmer p√• det kraftigste enhver forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og beklager dybt, at de grundl√¶ggende rettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede (LGBTI) selv i EU endnu ikke altid respekteres fuldt ud;
 2. mener, at Den Europ√¶iske Union i √łjeblikket mangler en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer;
 3. anerkender, at ansvaret for at beskytte de grundl√¶ggende rettigheder ligger hos Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i f√¶llesskab; opfordrer Kommissionen til at bruge sine bef√łjelser i videst muligt omfang, herunder til at lette udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til EU-retten og Europar√•dets henstilling om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
K√łreplanens indhold
 1. opfordrer Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante agenturer til at arbejde sammen om en omfattende politik til beskyttelse af de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer over en periode p√• fem til ti √•r, dvs. en k√łreplan, en strategi eller en handlingsplan med nedenst√•ende temaer og m√•l;
  1. Horisontale foranstaltninger til gennemf√łrelse af k√łreplanen
   1. Kommissionen b√łr arbejde for at sikre de eksisterende rettigheder i alt sit arbejde og p√• tv√¶rs af alle omr√•der, hvor den har kompetence, ved at integrere sp√łrgsm√•l med forbindelse til de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTpersoner i alt relevant arbejde – f.eks. ved udarbejdelsen af fremtidige politikker og forslag eller overv√•gningen af gennemf√łrelsen af EU-lovgivningen;
   2. Kommissionen b√łr lette, koordinere og overv√•ge udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne via den √•bne koordinationsmetode;
   3. de relevante EU-agenturer, herunder Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA), Det Europ√¶iske Institut for Ligestilling mellem M√¶nd og Kvinder (EIGE), Det Europ√¶iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilk√•rene (Eurofound), Det Europ√¶iske Politiakademi (Cepol) og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (EASO), b√łr integrere sp√łrgsm√•l ang√•ende seksuel orientering og k√łnsidentitet i deres arbejde og give Kommissionen og medlemsstaterne evidensbaseret r√•dgivning om de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer;
   4. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer og Eurostat regelm√¶ssigt indsamle relevante og sammenlignelige data om situationen for LGBTI-personer i EU;
   5. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer st√łtte og fremme uddannelse og kapacitetsopbygning for nationale ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre organisationer, der har til opgave at fremme og beskytte de grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI-personer;
   6. Kommissionen og medlemsstaterne b√łr sammen med de relevante agenturer fors√łge at g√łre borgerne opm√¶rksomme p√• LGBTI-personers rettigheder;
  2. Generelle bestemmelser angående ikke-forskelsbehandling
  3. Ikke-forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet
  4. Ikke-forskelsbehandling på uddannelsesområdet
  5. Ikke-forskelsbehandling på sundhedsområdet
  6. Ikke-forskelsbehandling på området varer og tjenesteydelser
  7. Specifikke foranstaltninger for transpersoner og interk√łnnede
  8. Statsborgerskab, familier og fri bevægelighed
  9. Forsamlings- og ytringsfrihed
  10. Hadefuld tale og hadforbrydelser
  11. Asyl
  12. Udvidelse og optræden udadtil
 2. Pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, alle de nævnte agenturer og Europarådet.
Begrundelse

Den Europ√¶iske Union har pligt til at bek√¶mpe forskelsbehandling ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine aktiviteter (artikel 10 i TEUF). Denne forpligtelse er kommet til udtryk i de eksisterende omfattende politikker til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af k√łn (gennem strategien for ligestilling mellem kvinder og m√¶nd 2010-2015) og handicap (gennem den europ√¶iske handicapstrategi 2010-2020) og i relation til romaer (gennem EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020).

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at der er brug for et s√•dant omfattende politisk instrument til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Det har ti gange siden januar 2011 fremsat anmodninger herom i forskellige beslutninger, idet det har bedt Europa-Kommissionen om at udarbejde en k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. Denne bet√¶nkning indeholder et udkast til hovedlinjerne i en s√•dan omfattende politik.

Der er tre st√¶rke juridiske og politiske argumenter for s√•dan en k√łreplan. EU er juridisk forpligtet til at bek√¶mpe forskelsbehandling ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter (artikel 10 i TEUF) og forbyder enhver form for forskelsbehandling (artikel 21 i chartret om grundl√¶ggende rettigheder). Denne juridiske forpligtelse er allerede kommet til udtryk i omfattende politikker p√• omr√•derne ligestilling, handicap og integration af romaer – nu skal den ogs√• konkretiseres med hensyn til seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Der er politisk st√łtte i Europa-Parlamentet og blandt medlemsstaterne, idet elleve af disse officielt har anmodet om en s√•dan k√łreplan i maj 2013. Europa-Kommissionen har svaret, at der allerede er truffet foranstaltninger for at sikre ligestilling uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, men at disse foranstaltninger ikke er p√• samme niveau som de omfattende foranstaltninger, der er truffet til fordel for andre grupper. Endvidere vedtager medlemsstaterne i stigende grad lignende planer p√• nationalt plan (Belgien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og dr√łftelser herom i Letland), som led i bredere nationale ligestillingsplaner (Kroatien, Portugal) eller p√• regionalt plan (Belgien, Tyskland, Spanien).

Endelig viser politiske data, at der er behov for en s√•dan k√łreplan. LGBT-unders√łgelsen offentliggjort af Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder i 2013 viser, at 47 % af LGBT-personerne f√łlte sig diskrimineret eller chikaneret i det sidste √•r, idet lesbiske kvinder (55 %), unge (57 %) og mindrebemidlede LGBT-personer (52 %) havde st√łrst sandsynlighed for at blive diskrimineret, 26 % var blevet angrebet eller truet med vold p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (35 % blandt transpersoner), kun 10 % f√łler sig sikre nok til at anmelde forskelsbehandling til politiet, og kun 22 % anmelder vold eller chikane, 32 % diskrimineres i relation til bolig, uddannelse eller adgang til sundhedspleje, varer eller tjenesteydelser, og 20 % bliver diskrimineret i relation til besk√¶ftigelse eller erhverv (29 % blandt transpersoner).

Journalnumre
2013/2183(INI)
PR\1006230DA.doc
PE521.599 Versopm v01-00

Noter
 1. Retur EUT C 241 E af 8.10.2009, s. 68.
 2. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0222.
 3. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0500.
 4. Retur Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0090.
 5. Retur Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Sverige, √ėstrig.

Forslaget i pdf-format hos Europa-Parlamentet.
Sagens dokumentoversigt hos Europa-Parlamentet.