L 55. Bilag 4. Spgsm. 1. H√łringsskr. af 19. december 2016 fra LGBT Danmark om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 20. januar 2017.

Vist 161 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark indsendte den 19. december 2016 h√łringsskrivelse til lovforslag L 55 – samling 2016-17 – om udstedelse af legitimationskort med anbefaling om, at personnummer ikke p√•f√łres legitimationskortet, idet det bl.a. afsl√łrer indehaverens k√łn.
H√łringsskrivelsen er registreret hos Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget som bilag 4 til L 55.

Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget har den 20. december 2016 som sp√łrgsm√•l nr. 1 – samling 2016-17 – bedt √łkonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzb√łll (LA) om at kommentere h√łringsskrivelsen hvilket skete den 20. januar 2017.

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2016 og f√łlger op p√• Folketingets Social- og Indenrigsudvalgs beretning fra den 3. marts 2016 over beslutningsforslag B 31 om indf√łrelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og k√łrekort.

Indhold
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark
Sp√łrgsm√•let til √łkonomi- og indenrigsministeren
Svaret fra √łkonomi- og indenrigsministeren

[Indhold] H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark

Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget

Mandag den 19. december 2016.

Vedr.: H√łringsskrivelse til L 55 Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner ser overordnet positivt p√• lovforslaget.

LGBT Danmark finder det imidlertid meget uheldigt – og ogs√• un√łdvendigt at anf√łre personnummeret p√• legitimationskortet.

K√łnsidentitet
Da der kan v√¶re et misforhold mellem transpersoners fremtr√¶den (k√łnsudtryk) og personnummerets k√łnsangivelse, vil transpersoner ved anvendelse af legitimationskortet til stadighed f√• deres k√łnsidentitet afsl√łret og udstillet i et utal af dagligdagssituationer, hvor det er helt irrelevant.

Europarådets ministerkomités anbefaling CM/Rec(2010)5 [1]
LGBT Danmark minder om, at Europar√•dets ministerkomit√© den 31. marts 2010 vedtog anbefaling CM/Rec(2010)5 om foranstaltninger til bek√¶mpelse af diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet, hvor det i bilaget under pkt. 19 anf√łres:
Medlemsstaterne b√łr sikre, at personlige oplysninger om en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet ikke indsamles, opbevares eller p√• anden m√•de bruges af offentlige institutioner, herunder is√¶r inden for retsh√•ndh√¶vende myndigheder, medmindre det er n√łdvendigt for at opfylde specifikke, lovlige og legitime form√•l; eksisterende optegnelser, som ikke overholder disse principper, b√łr destrueres.

Gennem ministerkomit√©ens anbefaling har Danmark tilkendegivet, at transpersoners ret til privatliv betyder, at oplysninger om deres k√łnsidentitet ikke m√• anvendes af offentlige institutioner, hvor s√•danne oplysninger er irrelevante.

LGBT Danmark henstiller, at Folketinget f√łlger Europar√•dets ministerkomit√©s anbefaling og beslutter, at personnummeret ikke p√•f√łres legitimationskortet, da det er un√łdvendigt og vil v√¶re til stor gene for transpersoner.

LGBT Danmark finder det yderst beklageligt, hvis Folketinget ikke efterlever de anbefalinger, Danmark har været med til at lave i Europarådets ministerkomité.

Persondataloven [2]
If√łlge persondatalovens ¬ß 7 m√• der ikke behandles oplysninger om bl.a. seksuelle forhold.
LGBT Danmark p√•peger, at k√łnsidentitet ikke er et seksuelt forhold, men i og med at k√łnsidentitet i dansk diskriminationslovgivning henf√łres under seksuel orientering, vil det v√¶re ulovligt efter Persondatalovens ¬ß 7 at anf√łre personnummeret p√• legitimationskortet, da en persons k√łnsidentitet dermed behandles og afsl√łres.

If√łlge persondatalovens ¬ß 8 m√• der ikke behandles oplysninger om “andre rent private forhold end de i ¬ß 7, stk. 1, n√¶vnte, medmindre det er n√łdvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver”.
LGBT Danmark p√•peger, at i og med, at det ikke er n√łdvendigt, at personnummeret anf√łres p√• legitimationskortet, vil det v√¶re ulovligt efter persondatalovens ¬ß 8, hvis det sker.

If√łlge persondatalovens ¬ß 11, stk. 3 m√• der ikke ske offentligg√łrelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke.
LGBT Danmark p√•peger, at hvis personnummeret anf√łres p√• et legitimationskort, s√• m√• det betegnes som en offentligg√łrelse af personnummeret, idet legitimationskortet jo netop er t√¶nkt brugt over for b√•de det offentlige og over for private.

LGBT Danmark vil ogs√• fremf√łre f√łlgende forhold.

Identificering
Legitimationskortet skal g√łre det muligt for en person at dokumentere sin identitet.
De v√¶sentlige elementer dertil er, at kortet er udstedt af en offentlig myndighed, at fotoet svarer til personen, og at f√łdsels√•ret svarer til personens alder.
De sidste fire tal i personnummeret bidrager i sig selv ikke til identificering af en person og er derfor un√łdvendige.

I nogle situationer kan der være behov for også at dokumentere personnummeret. Det kan ske ved, at den pågældende legitimerer sig yderligere Рf.eks. ved fremvisning af sit sundhedskort.
Kombinationen af legitimationskortet og f.eks. sundhedskortet dokumenterer personens personnummer.

I bem√¶rkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser anf√łres det til ¬ß 2:
Men hensyn til forslagets krav om, at legitimationskortet skal indeholde personnummer bem√¶rkes, at det ikke er tilstr√¶kkeligt, at der alene anf√łres ans√łgerens f√łdselsdato.
Der er i bem√¶rkningerne ikke anf√łrt nogen begrundelse for, at det ikke findes tilstr√¶kkeligt alene at anf√łre f√łdselsdato.

I bem√¶rkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser anf√łres det til ¬ß 1:

Legitimationskortet skal således ikke kunne stå alene i enhver situation.

Karen Ellemann svarede p√• sp√łrgsm√•l 3 til beslutningsforslag B 31, som danner baggrund for lovforslaget, bl.a.:
Det er min opfattelse, at legitimationskortet som minimum b√łr indeholde de oplysninger, som kr√¶ves i hvidvaskloven.
Erhvervs- og Vækstministeriet har i den forbindelse oplyst, at et legitimationskort, som indeholder både navn, adresse og cpr.nr., vil leve op til de basale krav i hvidvaskloven. Legitimation skal dog foretages ud fra en risikovurdering. Det kan derfor ikke udelukkes, at en person skal legitimere sig yderligere.
Henset til bem√¶rkningerne til lovforslaget og oplysningerne fra Erhvervs- og V√¶kstministeriet kan der ikke v√¶re bet√¶nkeligheder ved at undlade personnummer p√• legitimationskortet. I de situationer, hvor det vurderes n√łdvendigt, kan yderligere legitimation som f.eks. sundhedskortet dokumentere en persons personnummer.

Identitetstyveri
Identitetstyveri er et stigende problem.
For at gennemf√łre et identitetstyveri er personnummeret et v√¶sentligt element.
Da identitetstyveri ofte sker med baggrund i tyveri/afluring af legitimationspapirer, b√łr legitimationspapirer ikke v√¶re p√•f√łrt personnummer.

Legitimationskortet b√łr derfor ikke p√•f√łres personnummer.

Kortnummer
LGBT Danmark anbefaler, at legitimationskortet i stedet for personnummer p√•f√łres et kortnummer, som refererer til personen i CPR-registret.

Linda Thor Pedersen.
Transpolitisk talsperson.

Noter
 1. [Retur] CM/Rec(2010)5
  1. CM/Rec(2010)5 i Justitsministeriets danske oversættelse
   http:// jm. schultzboghandel. dk/ upload/ microsites/ jm/ ebooks/ andre_publ/ ministerkomit%E9ens%20rekommandation pdf [Siden findes ikke mere. Den 3. januar 2019. Tina Thranesen.]
  2. CM/Rec(2010)5 i den originale engeske udgave hos Council of Europe
   https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a
 2. [Retur] Persondataloven
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
  ¬ß 7. Der m√• ikke behandles oplysninger om racem√¶ssig eller etnisk baggrund, politisk, religi√łs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsm√¶ssige tilh√łrsforhold og oplysninger om helbredsm√¶ssige og seksuelle forhold.
  ¬ß 8. For den offentlige forvaltning m√• der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, v√¶sentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i ¬ß 7, stk. 1, n√¶vnte, medmindre det er n√łdvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.
  § 11. Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.
  Stk. 2. Private må behandle oplysninger om personnummer, når
  1) det f√łlger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov,
  2) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil eller
  3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske form√•l, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, n√•r videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den p√•g√¶ldende art, og n√•r videregivelsen er af afg√łrende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kr√¶ves af en offentlig myndighed.
  Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, m√• der ikke ske offentligg√łrelse af personnummer uden udtrykkeligt samtykke.

[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19/12-16 fra LGBT Danmark, jf. L 55 – bilag 4.

[Indhold] Svar
LGBT Danmark anf√łrer i henvendelsen, at det er uheldigt og un√łdvendigt, at det foresl√•ede legitimationskort p√•f√łres indehaverens personnummer. Som √•rsag hertil anf√łres bl.a., at transpersoner vil f√• deres k√łnsidentitet afsl√łret og udstillet i et utal af dagligdagssituationer, hvor det er helt irrelevant.

Jeg forst√•r LGBT Danmarks bekymring, men jeg deler ikke opfattelsen af, at det er problematisk, at legitimationskortet p√•f√łres indehaverens personnummer. Det skal bl.a. ses i lyset af, at legitimationskortet er et tilbud og ikke en obligatorisk ordning.

√Örsagen til, at det foresl√•ede legitimationskort skal indeholde indehaverens personnummer, er bl.a., at det fremg√•r af den s√•kaldte hvidvasklov (lovbekendtg√łrelse nr. 1022 af 13. august 2013 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme), at legitimation for en fysisk person bl.a. i forbindelse med oprettelse af et fast kundeforhold i et pengeinstitut, skal omfatte navn, adresse og personnummer eller anden lignende dokumentation, hvis den p√•g√¶ldende ikke har et personnummer.

Af samme √•rsag mener jeg ikke, at LGBT Danmarks forslag om, at legitimationskortet i stedet for indehaverens personnummer p√•f√łres et kortnummer, der henviser til personen i Det Centrale Personregister (CPR), er en anvendelig l√łsning.

I tilknytning hertil g√łr jeg opm√¶rksom p√•, at indehaverens personnummer allerede i dag ogs√• findes p√• f.eks. sundhedskort og pas.

Med hensyn til LGBT Danmarks bekymring for risikoen for identitetstyveri kan jeg desuden oplyse, at √ėkonomi- og Indenrigsministeriet i s√¶rlige tilf√¶lde efter skriftlig anmodning herom kan tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indg√•r eller har indg√•et i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet, jf. ¬ß 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister.

Jeg kan i √łvrigt henvise til de specielle bem√¶rkninger til lovforslagets ¬ß 2, stk. 2, hvor det er anf√łrt, at ministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet, herunder n√¶rmere krav for, at ans√łgerens identitet kan anses for godtgjort, og h√łringsnotatet, som den tidligere social- og indenrigsminister har oversendt til udvalget den 9. november 2016.

Med venlig hilsen
Simon Emil Ammitzb√łll

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr. h√łringsskrivelsen.
H√łringsskrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.