L 76. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse fra LGBT Danmark af 6. december 2013 og spgsm. til JM om henvendelsen med svar 16. december 2013.

Vist 101 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Dateret den 6. december 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget vedr√łrende lovforslag L 76 om √¶ndring af straffeloven med henblik at gennemf√łre de lov√¶ndringer, som er n√łdvendige, for at Danmark kan ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Henvendelsen medf√łrte, at Retsudvalget som sp√łrgsm√•l nr. 4 til justitsministeren bad denne om at kommentere henvendelsen. Justitsminister, Karen H√¶kkerup svarede den 16. december 2013.

Henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag 4.
Sp√łrgsm√•let til justitsministeren – sp√łrgsm√•l 4.
Svaret fra justitsminister, Karen Hækkerup.

* * *
Henvendelsen fra LGBT Danmark

Folketingets Retsudvalg
Via ft.dk
6. december 2013

L 76: K√łnsidentitet som beskyttelsesgrund

Justitsministeren har fremsat 2013-14 L 76, Forslag til lov om √¶ndring af straffeloven. (Gennemf√łrelse af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).

Allerede i forbindelse med behandlingen af 2012-13 B 120 gjorde LGBT Danmark opm√¶rksom p√• det problem, at konventionen foretager det meget vigtige skridt at inkludere k√łnsidentitet (gender identity), mens man i Danmark ignorerer dette og henf√łrer omr√•det til andre beskyttelsesomr√•der [1].

Efter artikel 4, stk. 3, skal konventionen, is√¶r foranstaltningerne til beskyttelse af ofres rettigheder, gennemf√łres uden nogen form for diskrimination, det v√¶re sig p√• grund af biologisk k√łn (sex), sociokulturelt k√łn (gender), race, hudfarve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilknytning til et nationalt mindretal, ejendom, f√łdsel, seksuel orientering, k√łnsidentitet, alder, sundhedstilstand, handicap, √¶gteskabelig status, indvandrer- eller flygtningestatus eller anden status.

Det er ikke en tilf√¶ldighed, at k√łnsidentitet er kommet med i denne Europar√•ds-konvention og i √łvrigt ogs√• i EU direktiver. Det er derimod et udtryk for en bev√¶gelse, hvor k√łnsidentitet anerkendes som en selvst√¶ndig beskyttelsesgrund. Derfor har LGBT Danmark opfordret til, at man reviderer lovgivningen, s√• k√łnsidentitet bliver omfattet p√• lige fod med k√łn og seksuel orientering. Det er besk√¶mmende, at regeringen fortsat henviser til og stiller sig tilfreds med den ringe og upr√¶cise retspraksis, der er i gang med at udvikle sig, hvor k√łnsidentitet nogle gange omfattes af bestemmelser om k√łn, andre gange omfattes af bestemmelser om seksuel orientering. Begge dele er forkerte, og alene en konsekvens af, at Danmark ikke vil anerkende k√łnsidentitet som beskyttelsesomr√•de, hvorfor de sager, der kommer til retsinstanserne, behandles under de dele af den eksisterende lovgivning, som man finder ligger n√¶rmest.

LGBT Danmark skal derfor igen opfordre til, at k√łnsidentitet bliver s√¶rskilt omfattet af beskyttelsesbestemmelserne og straffelovens strafsk√¶rpelsesbestemmelse. Foreningens notat – note 1 – fra behandlingen af 2012-13 B 120vedh√¶ftes.

Med venlig hilsen

Vibe Grevsen
Talspereson for transpolitik
LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

  1. Retur LGBT Danmarks skrivelse af 16. juli 2013 til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg – Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 83
    http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/liu/bilag/83/1269866/index.htm

* * *
Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. december 2013 fra LGBT Danmark, jf. L 76 – bilag 4.

Svar
I henvendelsen af 6. december 2013 til Folketingets Retsudvalg opfordrer LGBT Danmark til, at k√łnsidentitet bliver s√¶rksilt omfattet af lovbestemmelser, der forbyder diskrimination og p√•byder ligebehandling, og af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, om gerninger, der har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

LGBT Danmark henviser til konventionens artikel 4, stk. 3, hvorefter konventionen skal gennemf√łres uden nogen form for diskrimination, det v√¶re sig p√• grund af biologisk k√łn (sex), sociokulturelt k√łn (gender), race, hudfarve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilknytning til et nationalt mindretal, ejendom, f√łdsel, seksuel orientering, k√łnsidentitet, alder, sundhedstilstand, handicap, √¶gteskabelig status, indvandrer- eller flygtningestatus eller anden status.

Efter LGBT Danmarks opfattelse er det ikke en tilf√¶ldighed, at k√łnsidentitet er kommet med i konventionens artikel 4, stk. 3. Det er derimod et udtryk for en bev√¶gelse, hvor k√łnsidentitet anerkendes som en selvst√¶ndig beskyttelsesgrund, og LGBT Danmark har derfor opfordret til, at lovgivningen revideres, s√• k√łnsidentitet bliver omfattet p√• lige fod med k√łn og seksuel orientering.

Justitsministeriet skal hertil bem√¶rke, at konventionen artikel 4, stk. 3, forbyder diskrimination (dvs. usaglig forskelsbehandling) i forbindelse med gennemf√łrelsen af konventionen og indeholder en ikke-udt√łmmende opregning af diskriminationsgrunde.

Som anf√łrt i det notat om de lovgivningsm√¶ssige konsekvenser af konventionen, som Justitsministeriet den 26. juni 2013 sendte til Retsudvalget (REU, Alm. del ‚Äď bilag 340), og som der henvises til i pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger, er det er et grundl√¶ggende princip i dansk ret, at alle er lige for loven og s√•ledes bl.a. har krav p√• den samme beskyttelse. Endvidere g√¶lder der for den offentlige forvaltning en almindelig lighedsgrunds√¶tning, hvorefter v√¶sentligt lige forhold skal behandles lige i retlig henseende. Desuden er diskrimination forbudt efter artikel 14 i Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, som er inkorporeret i dansk ret ved lov, og efter artikel 21 i EU‚Äôs charter om grundl√¶ggende rettigheder, der med Lissabontraktaktens ikrafttr√¶den blev bindende p√• traktatniveau og ligeledes er inkorporeret i dansk ret ved lov.

Konventionens artikel 4, stk. 3, er s√•ledes opfyldt i dansk ret i kraft af dels ulovbestemte principper og grunds√¶tninger, dels traktatm√¶ssige regler fastsat i Europar√•det og EU, som er inkorporeret i dansk ret. Allerede derfor er der ikke grundlag for at √¶ndre dansk lovgivning i anledning af, at konventionens artikel 4, stk. 3, bl.a. n√¶vner “k√łnsidentitet”.

Justitsministeriet bemærker endvidere, at konventionens artikel 4, stk. 3, ikke angår straffastsættelse og dermed heller ikke skærpende omstændigheder i forbindelse med straffastsættelse. Derimod indeholder konventionens artikel 46 regler om skærpende omstændigheder ved fastsættelse af straffen for strafbare handlinger omfattet af konventionen.

Konventionens artikel 46 n√¶vner ikke s√¶rskilt offerets k√łnsidentitet som en sk√¶rpende omst√¶ndighed. Artikel 46, litra c, n√¶vner derimod strafbare handlinger beg√•et mod en person, som var s√•rbar p√• grund af s√¶rlige omst√¶ndigheder, og if√łlge pkt. 238, jf. pkt. 87 i den forklarende rapport omfatter personer, som er s√•rbare p√• grund af s√¶rlige omst√¶ndigheder:
“pregnant women and women with young children, persons with disabilities, including those with mental or cognitive impairments, persons living in rural or remote areas, substance abusers, prostitutes, persons of national or ethnic minority background, migrants ‚Äď including undocumented migrants and refugees, gay men, lesbian women, bisexual and transgender persons as well as HIV-positive persons, homeless persons, children and the elderly”.

Straffelovens ¬ß 81, nr. 11, bestemmer, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningsmanden har udnyttet forurettedes v√¶rgel√łse stilling.

P√• denne baggrund giver hverken konventionens artikel 4, stk. 3, eller artikel 46, anledning til at √¶ndre straffelovens ¬ß 81 med henblik p√• i lovteksten s√¶rskilt at n√¶vne offerets k√łnsidentitet som en sk√¶rpende omst√¶ndighed.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag 4.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Svaret i pdf-format hos Folketinget.