Gennemgang af Europar√•dets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet. Tina Thranesen den 7. april 2010.

Vist 94 gange.
Af Tina Thranesen.

Gennemgang af
Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010
om bekæmpelse af forskelsbehandling
p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet
med kommentarer om
i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne

Kommentarerne f√łlger med indrykket venstre margin efter hvert enkelt punkt.

Anbefalingerne i dansk uautoriseret oversættelse og link til den originae engelske tekst findes på denne adresse:
https://www.transviden.dk/anbefaling-cm-rec-2010-5/

Pkt. 1. gennemg√•r eksisterende lovgivning og andre foranstaltninger, holde dem under opsyn, og indsamler og analyserer relevante data med henblik p√• at overv√•ge og afhj√¶lpe enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
Punktet består af to dele: 1) gennemgang og 2) afhjælpning.
 1. Der er mig bekendt ikke foretaget en sådan gennemgang af det offentlige.
  Den eneste sådanne gennemgang af dansk lovgivning mm. er foretaget af mig til brug for Trans-Danmark.
 2. I og med, at transk√łnnethed/k√łnsidentitet med f√• undtagelser ikke er n√¶vnt i dansk lovgivning, foreg√•r der lovgivningsm√¶ssigt en i hvert fald indirekte forskelsbehandling.

Pkt. 2. sikre, at lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger vedtages og gennemf√łres effektivt for at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, for at sikre respekten for menneskerettighederne for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede
personer og at fremme tolerance over for dem;
Med henvisning til ovenst√•ende pkt. 1.2. m√• det siges, at de lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger ikke er gennemf√łrt effektivt.

Pkt. 3. sikre, at ofre for forskelsbehandling er bekendt med og har adgang til effektive retsmidler
ved en national myndighed, og at foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, når det er
hensigtsmæssigt, indbefatter sanktioner ved overtrædelser og tildeling af en passende erstatning til
ofre for forskelsbehandling;
Danmark lever op til teksten.

Pkt. 4. tilse, at deres lovgivning, politikker og praksis f√łlger de principper og foranstaltninger, der
er indeholdt i tillægget til denne henstilling;
Se efterf√łlgende herunder.

Pkt. 5. sikrer, at denne henstilling, herunder dens bilag, er oversat og formidles så bredt som muligt.
Der findes pt. mig bekendt endnu ikke nogen dansk oversættelse, og der er ikke sket nogen
formidling af den fra det offentliges side.
Der findes alene en uautoriseret dansk oversættelse foretaget af mig og vist på denne adresse: https://www.transviden.dk/anbefaling-cm-rec-2010-5/

Tillæggets/bilagets henstillinger

I. Ret til livet, sikkerhed og beskyttelse mod vold
A. Hadforbrydelser og andre hadmotiverede hændelser

1. Medlemsstaterne b√łr sikre en effektiv, hurtig og upartisk efterforskning af p√•st√•ede tilf√¶lde af forbrydelser og andre h√¶ndelser, hvor det er rimeligt at formode, at offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet har v√¶ret motiv for gerningsmanden, de b√łr endvidere sikre, at der l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√• at unders√łge s√•danne forbrydelser og h√¶ndelser, n√•r de angiveligt er beg√•et af retsh√•ndh√¶vende embedsm√¶nd eller andre personer, der handler i embeds medf√łr, og at de ansvarlige for disse handlinger retsforf√łlges.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet. Dette synspunkt dækkes næppe fuldt ud af f.eks. LGBT Danmark.

2. Medlemsstaterne b√łr ved fasts√¶ttelse af sanktioner i sager, hvor motivet er begrundet i seksuel orientering eller k√łnsidentitet, sikre, at det betragtes som en sk√¶rpende omst√¶ndighed.
Der er i Danmark lovhjemmel for at skærpe straffen i sådanne sager. Det er imidlertid nærmest umuligt at konstatere, hvorvidt det sker.

3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at ofre og vidner til hadforbrydelser relateret til seksuel orientering eller k√łnsidentitet og andre hadmotiverede h√¶ndelser tilskyndes til at anmelde disse forbrydelser og h√¶ndelser, og til dette form√•l, b√łr medlemsstaterne tr√¶ffe alle n√łdvendige foranstaltninger for at sikre, at de retsh√•ndh√¶vende myndigheder, herunder retsv√¶senet, har den n√łdvendige viden og f√¶rdigheder til at identificere s√•danne kriminelle handlinger og h√¶ndelser og yde passende bistand og st√łtte til ofre og vidner.
Punktet best√•r af to dele: 1) En opfordring til at ofre og vidner anmelder og 2) At myndighederne har den n√łdvendige viden.
 1. Der kommer jævnligt i medierne opfordring om at anmelde forbrydelser, men jeg har ikke set nogen målrettet opfordring om at anmelde hadforbrydelser.
 2. Generelt er der ingen forskel i politiets efterforskning og domstolens behandling af sager, hvor der foreligger et hadmotiv.
  Det m√• dog anses som tvivlsomt, om politiet, anklagemyndigheden, domstolen og forsvarsadvokaterne besidder n√¶vnev√¶rdig grundl√¶ggende viden om is√¶r transk√łnnethed og transk√łnnedes forhold.

4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre sikkerhed og v√¶rdighed for alle personer i f√¶ngsel eller som p√• andre m√•der ber√łves deres frihed, herunder lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer, og navnlig tr√¶ffe beskyttelsesforanstaltninger mod fysiske overgreb, voldt√¶gt og andre former af seksuel misbrug, uanset om det beg√•s af andre indsatte eller personale, og der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger, s√• de reelt beskytter og respekterer transk√łnnede personers k√łnsidentitet.
 1. Det m√• anses som tvivlsomt, om Kriminalforsorgen og dermed f√¶ngsler og arresthuse i n√¶vnev√¶rdig grad lever op til dette punkt. Is√¶r er det tvivlsomt, om de besidder n√¶vnev√¶rdig grundl√¶ggende viden om is√¶r transk√łnnethed og transk√łnnedes forhold.
 2. Der foreligger mig bekendt ikke regler eller retningslinjer for anbringelse af transk√łnnede.
5. Medlemsstaterne b√łr sikre, at relevante data er indsamlet og analyseret for forekomsten og karakteren af forskelsbehandling og intolerance p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, og is√¶r vedr√łrende hadforbrydelser og hadmotiverede h√¶ndelser i forbindelse med seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Mig bekendt er der ikke indsamlet sådanne data og dermed heller ikke foretaget nogen analyse.

B. Hadefuld tale

6. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at bek√¶mpe alle former for ytringer, herunder i medierne og p√• internettet, som med rimelighed kan opfattes som eller forventes at √łge effekten af at anstifte, sprede eller fremme had eller andre former for diskrimination mod lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer. S√•dan hadefuld tale b√łr forbydes og offentligt bek√¶mpes,
n√•r det foreg√•r. Alle foranstaltninger b√łr respektere den grundl√¶ggende ret til ytringsfrihed i overensstemmelse med artikel 10 i konventionen og retspraksis fra Domstolen.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

7. Medlemsstaterne b√łr √łge bevidstheden hos offentlige myndigheder og offentlige institutioner p√• alle niveauer om deres ansvar for at afholde sig fra at frems√¶tte udtalelser, is√¶r til medierne, som med rimelighed kan opfattes som legitimerende af s√•dan hadefuld tale eller diskrimination.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

8. Offentligt ansatte og andre offentlige repr√¶sentanter b√łr tilskyndes til at fremme tolerance og respekt for menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer, n√•r de indleder en dialog med betydningsfulde personer i samfundet, herunder i medier og idr√¶tsorganisationer, politiske organisationer og religi√łse samfund.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

II. Foreningsfrihed
9. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til i overensstemmelse med artikel 11 i konventionen at sikre retten til foreningsfrihed uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr diskriminerende administrative instanser, herunder overdrevne formaliteter for registrering og praktisk funktion af foreninger, forhindres og fjernes; foranstaltninger b√łr ogs√• tr√¶ffes for at forhindre misbrug af juridiske og administrative bestemmelser, s√•som dem, der vedr√łrer begr√¶nsninger baseret p√• den offentlige sundhed, den offentlige s√¶delighed og offentlig orden.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

10. Adgang til offentlige midler til r√•dighed for ikke-statslige organisationer b√łr sikres uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Formelt lever Danmark op til punktet. Imidlertid kan det være svært for især små foreninger at få offentlige driftstilskud, hvilket hæmmer disses aktivitetsniveau.

11. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til effektivt at beskytte lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transseksuelle personer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, mod fjendtlighed og aggression, herunder ogs√•, n√•r s√•dant beg√•s af repr√¶sentanter for statsmagten, for at s√¶tte dem i stand til frit at udf√łre deres aktiviteter i overensstemmelse med erkl√¶ringen fra Europar√•dets Ministerkomit√© om Europar√•dets indsats for at forbedre beskyttelsen af menneskerettighedsfork√¶mpere og fremme deres aktiviteter.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

12. Medlemsstaterne b√łr sikre, at ikke-statslige organisationer, der forsvarer menneskerettighederne for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer er beh√łrigt konsulteret om vedtagelsen og gennemf√łrelsen af foranstaltninger, der kan have en indvirkning p√• menneskerettighederne for disse personer.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

10. Adgang til offentlige midler til r√•dighed for ikke-statslige organisationer b√łr sikres uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Formelt lever Danmark op til punktet. Imidlertid kan det være svært for især små foreninger at få offentlige driftstilskud, hvilket hæmmer disses aktivitetsniveau.

III. Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed
13. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for i overensstemmelse med artikel 10 i konventionen at sikre retten til ytringsfrihed uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, herunder frihed til at modtage og videregive oplysninger om emner, der besk√¶ftiger sig med seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

14. Medlemsstaterne b√łr p√• nationalt, regionalt og lokalt plan tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre retten til frihed og fredelig forsamling, som nedf√¶ldet i artikel 11 i konventionen, uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

15. Medlemsstaterne b√łr sikre, at de retsh√•ndh√¶vende myndigheder tr√¶ffe passende foranstaltninger til at beskytte deltagerne i fredelige demonstrationer til fordel for menneskerettighederne for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer fra ethvert fors√łg p√• ulovligt at forstyrre eller h√¶mme den effektive ud√łvelse af deres ytringsfrihed og til fredelig forsamling.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

16. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger mod begr√¶nsninger af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed gennem misbrug af juridiske eller administrative bestemmelser, for eksempel hensynet til den offentlige sundhed, den offentlige s√¶delighed og offentlig orden.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

17. Offentlige myndigheder p√• alle niveauer b√łr tilskyndes til offentligt at ford√łmme, is√¶r i medierne, eventuelle ulovlige handlinger rettet mod enkeltpersoners og gruppers ret til at ud√łve deres ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, is√¶r relateret til menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

IV. Ret til respekt for privat- og familieliv
18. Medlemsstaterne b√łr sikre, at enhver diskriminerende eller kriminaliserende lovgivning af seksuel handlinger mellem samtykkende voksne af samme k√łn, herunder eventuelle forskelle i den seksuel lavalder mellem personer af samme k√łn og heteroseksuelle personer, oph√¶ves, og de b√łr ogs√• tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at strafferetlige bestemmelser, som p√• grund af deres ordlyd, kan f√łre til en diskriminerende anvendelse enten er oph√¶vet, √¶ndret eller anvendes p√• en m√•de, der er forenelig med princippet om ikke-diskrimination.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet, selv om det kan diskuteres, om formuleringerne med hensyn til de seksuelle forhold mellem henholdsvis personer af forskellige k√łn og personer af samme k√łn b√łr √¶ndres til en k√łnsneutral tekst.

19. Medlemsstaterne b√łr sikre, at personlige data, der henviser til en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet ikke indsamles, lagres eller p√• anden m√•de bruges af offentlige institutioner, herunder s√¶rligt i h√•ndh√¶vende forbindelse, medmindre dette er n√łdvendigt for udf√łrelsen af specifikke, lovlige og legitime form√•l; eksisterende data, som ikke overholder disse principper b√łr destrueres.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

20. Tidligere fastsatte krav, herunder √¶ndringer af fysisk karakter for retlig anerkendelse af et k√łnsskifte, b√łr revideres regelm√¶ssigt for at fjerne urimelige krav.
Her lever Danmark absolut ikke op til punktet. Trans-Danmark har flere gange p√•peget √łnske om √¶ndringer. Der henvises til de af Trans-Danmark ved flere lejligheder fremsatte √łnsker.
Der henvises ogs√• til skriftet “Fem punkter til forbedring af transk√łnnedes forhold“, der kan l√¶ses p√• denne adresse:
https://www.transviden.dk/fem-punkter/

21. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre fuld juridisk anerkendelse af en persons k√łnsskifte p√• alle livets omr√•der, navnlig ved at g√łre det muligt at √¶ndre navn og k√łn i officielle dokumenter p√• en hurtig, gennemsigtig og tilg√¶ngelig m√•de; medlemsstaterne b√łr ogs√• sikre en tilsvarende anerkendelse og √¶ndringer af ikke-statslige akt√łrer med hensyn til centrale dokumenter, s√•som eksamensbeviser eller uddannelsescertifikater.
Punktet består af to dele: 1) Det offentliges forpligtigelse, og 2) Det privates forpligtigelse.
 1. Det er min opfattelse, at Danmark i det store og hele lever op til punktet, idet der efter et stedfundet k√łnsskifte sker udstedelse af nyt personnummer og k√łnsbestemt fornavn efter eget valg. Med hensyn til nyudstedelse af eksamensbeviser mm. med den nye identitet anf√łrt foreligger ingen regler.
 2. Der foreligger ingen regler om privates nyudstedelser med den nye identitet anf√łrt, hvorfor det i hvert enkelt tilf√¶lde er op til den privates velvillighed.

22. Medlemsstaterne b√łr i overensstemmelse med punkt 20 og 21 tr√¶ffe alle n√łdvendige foranstaltninger for at sikre transk√łnnede personers ret til at gifte sig med en person af det modsatte k√łn, n√•r deres k√łnsskifte er gennemf√łrt og juridisk anerkendt.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

23. N√•r den nationale lovgivning giver rettigheder og forpligtelser for ugifte par, b√łr medlemsstaterne sikre, at den finder anvendelse p√• en ikke-diskriminerende m√•de for b√•de heteroseksuelle og homoseksuelle par, herunder med hensyn til efterladte-pension og lejebolig.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

24. N√•r den nationale lovgivning anerkender registreret partnerskaber, b√łr medlemsstaterne fors√łge at sikre, at deres juridiske status og deres rettigheder og pligter svarende til heteroseksuelle par i en tilsvarende situation.
Danmark lever kun delvist op til punktet. Der er pt. politiske forhandlinger i gang med hensyn til mulig ændring af ægteskabslovgivningen, så der sker fuld ligestilling.
L 123 Lovforslag Ægteskabslov: Lovforslag om ændring af ægteskabsloven så heteroseksuelle og homoseksuelle par ligestilles.
B 123 Vielse af homoseksuelle: Forslag til folketingsbeslutning om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par.
B 122 K√łnsneutralt √¶gteskab: Beslutningsforslag om at indf√łre k√łnsneutralt √¶gteskab.

25. Hvor den nationale lovgivning ikke anerkender eller giver rettigheder eller forpligtelser til personer i registreret partnerskaber og ugifte par, opfordres medlemsstaterne til at overveje muligheden for – uden forskelsbehandling af nogen art, herunder mod heteroseksuelle par, homoseksuelle par – med juridiske eller andre midler at l√łse de praktiske problemer i forbindelse med den sociale virkelighed, hvori de lever.
Dansk lovgivning anerkender b√•de registreret partnerskab og samlevende ugifte par. Der er dog visse lovgivningsm√¶ssige forskelle i forhold til heteroseksuelle √¶gtepar som anf√łrt ovenfor under pkt. 24.

23. N√•r den nationale lovgivning giver rettigheder og forpligtelser for ugifte par, b√łr medlemsstaterne sikre, at den finder anvendelse p√• en ikke-diskriminerende m√•de for b√•de heteroseksuelle og homoseksuelle par, herunder med hensyn til efterladte-pension og lejebolig.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

26. Under hensyntagen til, at barnets tarv b√łr v√¶re det prim√¶re hensyn i afg√łrelser vedr√łrende for√¶ldremyndighed til et barn, b√łr medlemsstaterne sikre, at s√•danne afg√łrelser tr√¶ffes uden forskelsbehandling baseret p√• seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Det er min opfattelse, at Danmark formelt lever op til punktet. Imidlertid er det meget svært at konstatere, hvorvidt der sker en reel efterlevelse af punktet.

27. Under hensyntagen til, at barnets tarv b√łr v√¶re det prim√¶re hensyn i afg√łrelser om adoption af et barn, b√łr medlemsstater, hvis nationale lovgivning tillader enlige at adoptere b√łrn, sikre, at loven anvendes uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Danmark lever ikke fuldt ud op til punktet, idet adoptionslovgivningen ikke ligestiller homoseksuelle adoptanter med heteroseksuelle.

28. N√•r den nationale lovgivning tillader kunstig befrugtning af enlige kvinder, b√łr medlemsstaterne s√łge at sikre adgang til en s√•dan behandling uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.
Her kan jeg ikke uden n√¶rmere unders√łgelse komme med kommentarer. Der har gennem de senere √•r v√¶ret megen debat om kunstig befrugtning, og der er sket en del √¶ndringer, men jeg har ikke fulgt dette s√• t√¶t, at jeg kan kommentere det n√¶rmere.

V. Beskæftigelse
29. Medlemsstaterne b√łr sikre indf√łrelse og gennemf√łrelse af passende foranstaltninger, som sikrer effektiv beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet ved besk√¶ftigelse og ud√łvelse af erhverv i den offentlige s√•vel som i den private sektor. Disse foranstaltninger b√łr omfatte betingelserne for adgang til besk√¶ftigelse og forfremmelse, afskedigelse, l√łn og √łvrige arbejdsvilk√•r, herunder forebyggelse, bek√¶mpelse og straf for chikane og andre former for repressalier.
Formelt overholder Danmark punktet.
Reelt m√• det konstateres, at is√¶r transk√łnnede har det sv√¶rt ved at forblive p√• arbejdsmarkedet.
Trans-Danmark har påpeget dette ved flere lejligheder over for både ministre, folketingsudvalg og politikere.

30. Opm√¶rksomheden b√łr is√¶r rettes mod en effektiv beskyttelse af retten til privatlivets fred for transk√łnnede personer i forbindelse med besk√¶ftigelse, is√¶r med hensyn til jobans√łgninger, for at undg√• irrelevant offentligg√łrelse af deres tidligere k√łn eller deres tidligere navn til arbejdsgiveren og √łvrige medarbejdere.
Der foreligger ingen formaliseret beskyttelse som nævnt i punktet.

VI. Uddannelse
31. Under beh√łrigt hensyn til altoverskyggende varetager barnets tarv, b√łr medlemsstaterne tage passende lovgivningsm√¶ssige og andre initiativer, rettet mod undervisere og elever, for at sikre, at retten til uddannelse, effektivt kan nydes uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, hvilket navnlig omfatter sikring af b√łrn og unges ret til uddannelse i et sikkert milj√ł, uden vold, mobning, social udelukkelse eller andre former for diskriminerende og nedv√¶rdigende behandling i forbindelse med seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Formelt overholder Danmark nok punktet.
Imidlertid kan der ikke være tvivl om, at der mangler information på alle niveauer i uddannelsessystemet.
Et eksempel herpå kan findes i rapporten:
Flere end to slags b√łrn – en rapport om k√łn og ligestilling i b√łrnehaven af 7. marts 2008 fra Ligestillingsministeriet, som kan ses omtalt med link til rapporten p√• denne adresse:
https://www.transviden.dk/flere-end-to-slags-boern/
Rapporten besk√¶ftiger sig meget med b√łrns k√łn og k√łnslige udvikling, men n√¶vner intet om transk√łnnethed.

32. Under beh√łrigt hensyn til altoverskyggende varetager barnets tarv, b√łr der tr√¶ffes passende foranstaltninger p√• alle niveauer for at fremme gensidig tolerance og respekt i skolerne uanset seksuel orientering eller k√łnsidentitet. Dette b√łr omfatte objektive oplysninger om seksuel orientering og k√łnsidentitet, f.eks. i skolernes undervisningsplaner og undervisningsmaterialer, og ved at give elever og studerende de n√łdvendige oplysninger og den n√łdvendige beskyttelse og st√łtte, som s√¶tter dem i stand til at leve i overensstemmelse med deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Desuden kan medlemsstaterne udarbejde og gennemf√łre skolens ligheds- og sikkerhedspolitik og handlingsplaner og sikre adgang til tilstr√¶kkelig anti-diskriminationsuddannelse eller st√łtte- og undervisningsmateriale. S√•danne foranstaltninger b√łr tage hensyn til for√¶ldres rettigheder vedr√łrende undervisning af deres b√łrn.
Her lever Danmark ikke op til punktet.
Mig bekendt er der ikke i undervisningsplaner noget om seksuel orientering og k√łnsidentitet.
Der er seksualundervisning i folkeskolen, men undervisningen om homoseksualitet og biseksualitet er de fleste steder nok nærmest ikke eksisterende.
Vedr√łrende k√łnsidentitet, s√• foreg√•r der generelt ingen undervisning.
Det vides dog, at der rundt i landet er elever, som af egen drift skriver projektopgaver om k√łnsidentitet, transvestisme og transseksualisme, hvilket ses i form af henvendelse fra elever fra folkeskolens 8., 9. og 10. klasser til dels foreningerne og dels til enkeltpersoner ‚Äď selv f√•r jeg omkring ti s√•danne henvendelser om √•ret.

VII. Sundhed
33. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til at sikre den h√łjest opn√•elige sundhedstilstand uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr de tage hensyn til de s√¶rlige behov hos lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer i udviklingen af de nationale sundhedsplaner, herunder forebyggelse af selvmord, sundhedsunders√łgelser, medicinske l√¶seplaner, kurser og materialer, og overv√•ge og evaluere kvaliteten af sundhedstjenester.
Det er min vurdering, at Danmark i det store og hele lever op til punktet.
Dog er der n√¶ppe tvivl om, at kendskabet til transk√łnnethed er begr√¶nset inden for sundhedsv√¶senet, og at der ikke undervises deri.

34. Passende forholdsregler b√łr tages for i overensstemmelse med standarderne i World Health Organisation at undg√• klassificeringen af homoseksualitet som en sygdom.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

35. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at transk√łnnede personer har effektiv adgang til passende k√łnsskiftebehandling, herunder psykologiske, endokrinologiske og kirurgisk ekspertise inden for sundhedsv√¶senets behandling af transk√łnnede, uden at v√¶re underlagt urimelige krav; ingen skal uds√¶ttes for k√łnsskiftebehandling uden hans eller hendes samtykke. Punktet indeholder to forhold: 1) adgang til behandling, og 2) uden at v√¶re underlagt urimelige krav.
 1. Formelt lever Danmark op til punktet gennem behandlingen på Sexologisk Klinik.
 2. Imidlertid er der urimelige krav ‚Äď eller m√•ske mere pr√¶cist betegnet, s√• er det en urimelig behandling, som foreg√•r p√• Sexologisk Klinik, ligesom det er urimeligt, at Sexologisk Klinik er eneste behandlingstilbud er utilfredsstillende. Her skal jeg ikke komme med detaljer, men henvise til de mange skrivelser og dr√łftelser, som har fundet sted gennem de senere √•r.

36. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til at sikre, at enhver beslutning, der begr√¶nser omkostningerne, der er omfattet af sygeforsikring for k√łnsskiftebehandling er lovlig, objektiv og rimelig.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

VIII. Boliger
37. Der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger til at sikre alle personer en effektiv og lige adgang til en passende bolig uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; s√•danne foranstaltninger b√łr navnlig s√łge at yde beskyttelse mod forskelsbehandling ved uds√¶ttelse af boligen, og at sikre lige rettigheder at optjene og bevare ejerskab af jord og anden ejendom.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

38. Der b√łr l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√• risikoen for hjeml√łshed for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer, herunder unge og b√łrn, der kan v√¶re s√¶rligt udsatte for social udst√łdelse, herunder fra deres egne familier; i denne forbindelse b√łr hj√¶lp fra de relevante sociale myndigheder gives p√• grundlag af en objektiv vurdering af den enkeltes behov og uden forskelsbehandling.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.

IX. Sports
39. Homofobi, transfobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet i idr√¶t er, ligesom racisme og andre former for forskelsbehandling, uacceptabel og b√łr bek√¶mpes.
Overordnet set, leves der nok op til punktet, men i hvor stor udstr√¶kning der g√łr det i de enkelte idr√¶tsforeninger, er det sv√¶rt at vurdere.

40. Sportsaktiviteter og -faciliteter b√łr v√¶re √•bne for alle uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr der tr√¶ffes effektive foranstaltninger til at forebygge, modvirke og straffe brug af diskriminerende forn√¶rmelser med henvisning til seksuel orientering eller k√łnsidentitet under og i forbindelse med sportsbegivenheder.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.
Som nævnt under pkt. 39 er det imidlertid svært at vurdere i hvor stor udstrækning, der leves op til punktet i de enkelte foreninger og faciliteter, er det svært at vurdere.
Det er imidlertid kendt, at transk√łnnede, der lever fuldtid som deres f√łlte k√łn udtrykker bet√¶nkeligheder is√¶r omkring omkl√¶dningsmuligheder og brug af sv√łmmehaller.
Det m√• derfor siges, at der er behov for information til idr√¶tsforeninger og idr√¶tsfaciliteterne om transk√łnnethed og transk√łnnedes s√¶rlige forhold.

41. Medlemsstaterne b√łr tilskynde til en dialog med og st√łtte sportsforeninger og fanklubber med at udvikle oplysningsaktiviteter om forskelsbehandling af lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer i sporten, og at ford√łmme tilkendegivelser af intolerance over for dem.
Her lader nok noget tilbage at √łnske.

X. Retten til at s√łge asyl
42. I tilf√¶lde, hvor medlemsstaterne har internationale forpligtelser i denne henseende, b√łr de erkende, at en velbegrundet frygt for forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet kan v√¶re en gyldig begrundelse for tildeling af flygtningestatus og asyl i henhold til national lovgivning.
Det er min opfattelse, at Danmark formelt lever op til punktet. Det er i Danmark ikke muligt at opn√• asyl p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, men Danmark udviser ikke personer til lande, hvor de risikerer, d√łdsstraf, risikerer tortur mm., hvorfor det er muligt for disse personer at f√• asyl, hvis s√•danne forhold g√łr sig g√¶ldende.

43. Medlemsstaterne b√łr sikre, at is√¶r asylans√łgere ikke sendes til et land, hvor deres liv eller frihed vil v√¶re truet eller de risikerer tortur, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Se bemærkningerne ovenover under pkt. 42.

44. Asylans√łgere skal beskyttes mod enhver diskriminerende politik eller praksis p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr der tr√¶ffes passende foranstaltninger for at forebygge risiko for fysisk vold, herunder seksuel misbrug, sproglige overgreb eller andre former for chikane mod asylans√łgere eller frihedsber√łvelse af dem, og for at sikre deres adgang til oplysninger om deres s√¶rlige situation.
Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet, selv om jeg erkender, at der er kredse, der er af en anden opfattelse.

XI. Nationale menneskerettighedsinstitutioner strukturer
45. Medlemsstaterne b√łr sikre, at nationale menneskerettighedsorganisationer har et klart mandat til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; i s√¶rdeleshed b√łr de kunne komme med anbefalinger om lovgivning og politikker, √łge kendskabet blandt den brede offentlighed, samt – s√• vidt national lovgivning tillader det – at unders√łge individuelle klager vedr√łrende b√•de i den private og den offentlige sektor og igangs√¶tte eller deltage i retssager.
Punktet best√•r overordnet af to dele: 1) Organisationernes mandat til at bek√¶mpe forskelsbehandling, komme med anbefalinger og udbrede kendskab til offentligheden, og 2) Formel adgang til at unders√łge klager og igangs√¶tte eller deltage i retssager.
 1. Det er min opfattelse, at Danmark lever op til punktet.
 2. Dansk lovgivning giver ikke organisationer en sådan adgang, hvorfor det er min opfattelse, at Danmark også på dette område lever op til punktet.
XII. Forskelsbehandling af forskellige grunde
46. Medlemsstaterne tilskyndes til at tr√¶ffe foranstaltninger til at sikre, at juridiske bestemmelser i national lovgivning, der forbyder eller forhindrer diskrimination, ogs√• beskytter mod forskelsbehandling af flere forskellige grunde, herunder p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; nationale menneskerettighedsorganisationer b√łr have forhold, der s√¶tter dem i stand til at tackle s√•danne forhold.
Formelt overholder Danmark punktet.
Imidlertid er det utilfredsstillende, at transk√łnnethed/transk√łnnede ikke n√¶vnes specifikt i forskellige love, men skal s√łge beskyttelsen under begrebet seksuel orientering, hvilket ogs√• er omtalt √łverst under pkt. 1 i selve anbefalingen.

Tina Thranesen.

* * *
Gennemgangen i pdf-format.