Transmand har af Østre Landsret den 24. november 2017 füet dom for, at han kan registreres som far.

Vist 771 gange.

Østre Landsret afsagde den 24. november 2017 dom om, at A, der har füet juridisk kønsskifte fra kvinde til mand, kan registreres som far til det barn, som hans hustru, B havde født.

Anonymiseret udskrift fra Østre Landsrets retsbog gengives herunder.

* * *
B1570000- CBW

UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
____________

Afsagt den 24. november 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Cecilie Boel Winther (kst.)).
16. afd. nr. B-1570-17:
1) B
og
2) A
(begge advokat Knud Foldschack)
anmoder om, at
A registreres som far til barnet
født den … af B.

Ingen var indkaldt eller mødt.

B og A har kĂŚret Københavns Byrets kendelse af 19. juni 2017 (BS FAS-2153/2017) om registrering af A som far til det af B den … fødte barn.

Der fremlagdes mail af 26. oktober 2017 fra C, som ifølge oplysningerne i sagen var gift med B pĂĽ tidspunktet for barnets fødsel den …, og som landsretten derfor ved retsbog af 18. oktober 2017 har oplyst om hendes ret til at rejse medmoderskabssag, jf. børnelovens § 6 b, stk. 2.

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne kendelse.

C har meddelt, at hun ikke ønsker at rejse medmoderskabssag, og det fremgür af hendes erklÌring, at hun ingen indvendinger har imod, at A registreres som medmor eller far til barnet.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagde landsretten følgende

k e n d e l s e:

Under kĂŚresagen har B og A nedlagt pĂĽstand om, at A skal registreres som far til barnet født af B den … .

De kÌrende har oplyst, at A fik juridisk kønsskifte i marts 2015 og fik tildelt mandligt cpr. nummer. Endvidere har A i 2017 gennemgüet operation, süledes at han nu ogsü fysisk i det hele er en mand.

De kĂŚrende har i kĂŚreskriftet fastholdt og nĂŚrmere uddybet de anbringender, som de gjorde gĂŚldende for byretten.

Retsgrundlaget
Børneloven (lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015) indeholder blandt andet følgende bestemmelser:
”§ 1. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, anses ægtemanden som far til barnet, jf. dog stk. 2. Registrering af faderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gĂŚlder ikke, hvis
1) ÌgtefÌllerne ved barnets fødsel er separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 müneder før barnets fødsel har haft en anden ÌgtefÌlle eller en registreret partner uden at vÌre separeret eller
3) begge ĂŚgtefĂŚller anmoder om, at der rejses faderskabssag.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis Ìgtemanden er død inden for de sidste 10 müneder før barnets fødsel.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gĂŚlder ikke, hvis
1) ÌgtefÌllerne pü dødstidspunktet var separerede,

2) moderen inden for de sidste 10 müneder før barnets fødsel har haft en anden ÌgtefÌlle eller en registreret partner uden at vÌre separeret eller

3) moderen anmoder om, at der rejses faderskabssag.

§ 1 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, registreres sÌddonor som far til barnet, nür betingelserne i § 27 a, stk. 1, er opfyldt, jf. dog stk. 3. Registrering af faderskabet foretages af statsforvaltningen i forbindelse med barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis sÌddonoren er død før barnets fødsel, men efter at moderen har modtaget behandling med assisteret reproduktion.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gĂŚlder ikke, hvis
1) moderen inden for de sidste 10 müneder før barnets fødsel har vÌret gift eller registreret partner med en anden end den kvinde, der har givet samtykke efter § 27 eller § 27 a, stk. 1, uden at vÌre separeret eller

2) en part, der er omfattet af § 27 a, anmoder om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.

§ 2. Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en mand som far til barnet, hvis han og moderen skriftligt erklÌrer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Registrering af faderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registrering af barnets fødsel.

Stk. 2. Hvis et barn er dødfødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, kan en mand i forbindelse med registreringen af barnets fødsel registreres som far til barnet, hvis han og moderen sammen skriftligt erklÌrer, at de ønsker ham registreret som faderen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gĂŚlder ikke, hvis
1) moderen inden for de sidste 10 müneder før barnets fødsel har haft en anden ÌgtefÌlle eller en registreret partner uden at vÌre separeret eller

2) en eller begge parter pĂĽ tidspunktet for erklĂŚringen er umyndig eller under vĂŚrgemĂĽl.

§ 3. Er faderskab før barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 4, nr. 1, kan det pü dette grundlag registreres af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

§ 27. Er en kvinde blevet behandlet med assisteret reproduktion af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner som barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke til behandlingen og barnet mü antages at vÌre blevet til ved denne, jf. dog § 27 a, stk. 1. Samtykket skal vÌre skriftligt og indeholde en erklÌring om, at manden skal vÌre barnets far, eller at kvinden skal vÌre barnets medmor.

§ 30. Den kvinde, som føder et barn, der er blevet til ved assisteret reproduktion, anses for mor til barnet.”

Børneloven blev vedtaget ved lov nr. 460 af 7. juni 2001. Af lovforslaget fremgür blandt andet følgende (lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2000):
”Almindelige bemærkninger

2. Faderskab
2.1. Faderskab som en status, der udløser retsvirkninger
Faderskab i retlig forstand er udtryk for en retlig relation – en retsstatus – mellem far og barn.

Herudover anvendes udtrykket genetisk faderskab som betegnelse for det forhold, at barnet er udviklet fra mandens sĂŚdcelle. Udtrykket socialt faderskab anvendes for det forhold, at den pĂĽgĂŚldende mand – uanset om han retligt eller genetisk er far til barnet – reelt fungerer som far til dette.

Lovforslaget vedrører fastslüelse af det retlige faderskab.

Det retlige faderskab har en lang rÌkke retsvirkninger, som i dag er reguleret dels i børneloven, dels i anden lovgivning.

En af de vigtigste retsvirkninger er, at faderen har pligt til at forsørge barnet efter de nÌrmere regler i børnelovens kapitel 2. Faderskab er i almindelighed en forudsÌtning for at fü del i forÌldremyndigheden over barnet, jf. nÌrmere lov om forÌldremyndighed og samvÌr, kapitel 1. Efter lovens kapitel 2 er faderskab endvidere en betingelse for, at en mand, der ikke har barnet boende, har ret til samvÌr. Herudover kan det bl.a. nÌvnes, at far og barn har arveret efter hinanden efter arvelovens regler, ligesom faderskabet kan have betydning for barnets indfødsretlige forhold efter de nÌrmere regler i indfødsretsloven.

BemĂŚrkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til kapitel 5 Faderskab og moderskab ved kunstig befrugtning
Kapitlet indeholder regler om faderskab og moderskab i forbindelse med kunstig befrugtning. Reglerne er udformet i nĂŚr sammenhĂŚng med bestemmelserne i lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lĂŚgelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Faderskab

Til § 27
Bestemmelsen regulerer den faderskabsretlige stilling for ĂŚgtemĂŚnd og partnere (samlevere) i tilfĂŚlde, hvor moderen er blevet kunstigt befrugtet af en lĂŚge eller under en lĂŚges ansvar.

Bestemmelsen trÌder i südanne tilfÌlde i stedet for § 20 og har navnlig betydning, hvis befrugtningen af moderen er sket med donorsÌd.

Det følger af stk. 1, at moderens ægtemand eller partner skal anses for barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til ved denne. Udtrykket ”partner” i bestemmelsen skal forstås i overensstemmelse med § 23, stk. 1, 1. pkt., i loven om kunstig befrugtning. Efter denne bestemmelse skal der, før behandling med kunstig befrugtning indledes, indhentes skriftligt samtykke fra kvinden og dennes ægtefælle eller partner.

Det er efter bestemmelsen uden betydning, om befrugtningen af kvinden er sket med Ìgtemandens eller samleverens sÌd, eller om hun i stedet er blevet behandlet med donorsÌd. Det afgørende er alene, om der foreligger det nÌvnte samtykke fra moderens Ìgtemand eller partner, og om barnet mü antages at vÌre blevet til ved den kunstige befrugtning.

Moderskab
Til § 30
Det præciseres i bestemmelsen, at en kvinde, som føder et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, altid er mor til barnet. Det gælder, uanset om det æg, som barnet er udviklet fra, stammer fra kvinden selv eller er doneret til hende.”

”Almindelige bemærkninger

3.2. Børneloven
3.2.1. GĂŚldende ret
3.2.1.1. Indledning
Børneloven (lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012) regulerer faderskab og moderskab. Begreberne er kønsbestemte og dÌkker først og fremmest over den juridiske relation mellem barnet og den pügÌldende forÌlder, men ikke i alle situationer over det genetiske forÌldreskab. Det retlige forÌldreskab, altsü faderskab og moderskab efter børneloven, danner den retlige ramme for barnet og har en lang rÌkke retsvirkninger, hvoraf de vigtigste er forÌldreansvar (forÌldremyndighed, samvÌr m.v.), forsørgelsespligt over for barnet og arveret.

Selvom det retlige forĂŚldreskab ikke svarer til det genetiske forĂŚldreskab, er det i børneloven et grundlĂŚggende princip, at barnet sĂĽ vidt muligt skal have to forĂŚldre – en far og en mor. Loven regulerer derfor faderskab og moderskab til barnet. Dette gĂŚlder ogsĂĽ i de tilfĂŚlde, hvor barnet er blevet til ved kunstig befrugtning via ĂŚg- eller sĂŚddonation eller ved surrogatmoderskab (rugemoderskab).

3.2.1.3. Kunstig befrugtning
Lov om kunstig befrugtning, jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006 med senere Ìndringer, gÌlder efter § 1, stk. 1, for kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., der foretages af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar og hvor graviditet hos en kvinde søges etableret pü anden müde end ved samleje mellem en kvinde og en mand.

Loven indeholder ikke regler om, hvem der anses for mor og far til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning. Reglerne herom findes i børnelovens kapitel 5 (§§ 27-30).

Efter børnelovens § 30 anses den kvinde, som føder et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, som mor til barnet.

Børnelovens regler om faderskab til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning (§§ 27-29) afhÌnger af, om barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym eller kendt sÌddonation.

Ved den seneste Ìndring af lov om kunstig befrugtning fik en kvinde mulighed for at vÌlge at blive behandlet med sÌd fra en anonym eller ikkeanonym, herunder kendt sÌddonor, uanset om behandlingen finder sted i eller uden for det offentlige behandlingssystem, blot behandlingen foretages af en autoriseret sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar. LovÌndringen blev gennemført ved lov nr. 602 af 18. juni 2012 om Ìndring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lÌgelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesomrüde, mulighed for anonym og ikkeanonym Ìg- og sÌddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslüelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager m.v.).

Samtidig blev reglerne om faderskab Ìndret süledes, at der ikke kan vÌre tvivl om, hvordan en faderskabssag skal afgøres, nür der er anvendt donorsÌd, uanset om parterne har valgt, at behandlingen skal foregü i eller uden for det offentlige behandlingssystem og med kendt eller anonym sÌddonor. Hensigten er ogsü at sikre en mere nuanceret afvejning af hensynet til barnets muligheder for at fü oplysninger om sit ophav, øgede muligheder for valg af donationsform og at sikre de overordnede hensyn i børneloven.

Det følger herefter af børnelovens § 27, at nür en kvinde er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes ÌgtemÌnd eller partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen, og barnet mü antages at vÌre blevet til ved denne. Dette samtykke skal vÌre skriftligt og indeholde en erklÌring om, at manden skal vÌre barnets far.

Børnelovens regler om, at en kvindes ÌgtefÌlle eller partner ved sit samtykke til kvindens behandling med kunstig befrugtning pütager sig faderskabet, jf. børnelovens § 27, gÌlder alene tilfÌlde, hvor kvindens ÌgtefÌlle eller partner er en mand. I tilfÌlde, hvor et par af samme køn sammen ønsker at vÌre forÌldre til et barn, giver adoptionslovens § 8 a mulighed for, at morens registrerede partner kan gennemføre en stedbarnsadoption af barnet fra fødslen, hvis det antages, at barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med donorsÌd, hvis donor ikke udlÌgges som far, jf. børnelovens § 28, stk. 1, og hvis parterne boede sammen pü tidspunktet for den kunstige befrugtning.

Lov om kunstig befrugtning indeholder i kapitel 6 regler om information og samtykke, der understøtter børnelovens regler om faderskab til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning.

Efter §§ 23 og 24 i loven skal der, før behandling med kunstig befrugtning indledes, indhentes skriftligt samtykke til behandlingen fra kvinden og fra dennes eventuelle ÌgtefÌlle eller partner. Den behandlende sundhedsperson skal püse, at samtykket fortsat er gyldigt, nür behandlingen pübegyndes. Samtykket kan kun afgives pü baggrund af en skriftlig og mundtlig information om behandlingens virkninger og bivirkninger, herunder risici i forbindelse med behandlingen. Informationen skal endvidere omfatte information om adoption. Den behandlende sundhedsperson skal sikre, at der gives information om de civilretlige virkninger af, at en kvinde eller et par modtager donerede kønsceller i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.

3.2.2. Social- og Integrationsministeriets overvejelser
Gennemgangen af reglerne om faderskab viser, at mulighederne for at fastslü et faderskab og dermed et forÌldreskab til et barn hviler pü den traditionelle opfattelse af og det genetiske faktum, at et barn er undfanget af en mand og en kvinde og dermed har büde en far og en mor. Anvendelsen af kunstig befrugtning gør det imidlertid muligt at danne sociale familier, der bestür af forÌldre af samme køn. Som et led i bestrÌbelserne pü at gøre den familieretlige lovgivning kønsneutral og sü vidt muligt at give medmødre til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, samme retsstilling som fÌdre, ønsker Social- og Integrationsministeriet, at reglerne om faderskab i børneloven udvides süledes, at der sü vidt muligt gÌlder samme regler uanset de involveredes køn.

3.2.3. Den foreslĂĽede ordning
Social- og Integrationsministeriet foreslür, at børnelovens regler om faderskab generelt Ìndres süledes, at de ogsü finder anvendelse pü medmoderskab. Nür et barn er blevet til ved kunstig befrugtning, skal morens kvindelige ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner have mulighed for at blive registreret som medmor til barnet eller anerkende medmoderskabet til barnet. Hun skal endvidere kunne dømmes som medmor til barnet. Medmoderskab vil efter forslaget have samme retsvirkninger som faderskab.

3.2.3.1. Medmoderskab ved kunstig befrugtning
Det foreslüs, at børnelovens § 27 om faderskab til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, udvides til ogsü at omfatte medmoderskab. Dette medfører, at medmoderskab kan etableres, nür det er godtgjort, at moren er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, og at morens ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner anses som barnets medmor, hvis hun har givet samtykke til behandlingen, og barnet mü antages at vÌre blevet til ved denne. Hun skal endvidere skriftligt have givet samtykke til behandlingen og erklÌret, at hun skal vÌre barnets medmor.

Bestemmelsens anvendelsesomrĂĽde vil fortsat vĂŚre afgrĂŚnset til tilfĂŚlde, hvor behandlingen er foregĂĽet i overensstemmelse med reglerne i lov om kunstig befrugtning. Bestemmelsen omfatter sĂĽledes ikke situationer, hvor et par bestĂĽende af to kvinder aftaler med en mand, at han skal have samleje med den ene kvinde alene med henblik pĂĽ at gøre hende gravid, hvorefter den anden kvinde skal vĂŚre medmor til barnet. Bestemmelsen omfatter heller ikke situationer, hvor et par bestĂĽende af to kvinder aftaler med en mand, at han skal donere sin sĂŚd, som de selv – uden deltagelse af en sundhedsperson – anvender til insemination af den ene kvinde alene med henblik pĂĽ at gøre hende gravid, hvorefter den anden kvinde skal vĂŚre medmor til barnet. FormĂĽlet med denne afgrĂŚnsning af bestemmelsens anvendelsesomrĂĽde er at sikre, at parterne pĂĽ forhĂĽnd vejledes om og kender deres retsstilling og kan indrette sig i tillid hertil.

Nür betingelserne i den foreslüede § 27 er opfyldt, kan morens kvindelige ÌgtefÌlle, registrerede partner eller kvindelige partner blive registreret som medmor til barnet, eller hun kan anerkende medmoderskabet til barnet. Hun kan endvidere dømmes som medmor til barnet. Reglerne herom gennemgüs i det følgende.

Registrering eller anerkendelse af medmoderskab vil trÌde i stedet for stedbarnsadoption efter adoptionslovens § 8 a, jf. punkt 3.3.

3.2.3.1.1. Registrering af medmoderskab
Det foreslüs, at børnelovens regler om faderskab generelt Ìndres süledes, at de ogsü finder anvendelse pü medmoderskab. Nür et barn er blevet til ved kunstig befrugtning, skal morens kvindelige ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner have mulighed for at blive registreret som medmor til barnet i forbindelse med barnets fødsel.

Det foreslüs, at der i børneloven indsÌttes bestemmelser, der giver den kvinde, der efter de foreslüede bestemmelser i §§ 27 og 27 a, stk. 2, anses som medmor til et barn, mulighed for at fü sit medmoderskab registreret pü tilsvarende müde som registrering af faderskab i forbindelse med registreringen af barnets fødsel efter børnelovens §§ 1-3. Bestemmelserne om registrering af medmoderskab foreslüs indsat i et nyt kapitel i børneloven (kapitel 1 a, §§ 3 a-3 c). Hvis moren og medmoren er gift med hinanden sker registreringen pü grundlag af Ìgteskabet eller det registrerede partnerskab (§ 3 a), og hvis moren er ugift, sker registreringen pü grundlag af en omsorgs og ansvarserklÌring (§ 3 b). I begge situationer skal parterne fremlÌgge dokumentation for, at betingelserne i de foreslüede §§ 27 eller 27 a er opfyldt.

Registrering af faderskab foretages i dag af personregisterføreren, men det foreslüs, at registrering af medmoderskab foretages af statsforvaltningen. Dette skyldes, at registrering af medmoderskab forudsÌtter en vis sagsbehandling, som statsforvaltningen har de bedste forudsÌtninger for at hündtere. Registrering af medmoderskab forudsÌtter süledes, at det dokumenteres, at moren er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, at barnet mü antages at vÌre blevet til ved denne behandling, og at medmoren skriftligt har givet samtykke til den kunstige befrugtning og erklÌret, at hun skal vÌre barnets medmor.

BemĂŚrkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

”Til nr. 32 (§§ 27-28)
De gÌldende bestemmelser i §§ 27 og 28 fastlÌgger, hvem der anses som far til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning. § 27 fastlÌgger betingelserne for, at morens Ìgtemand eller mandlige partner kan anses som far til barnet, mens § 28 fastlÌgger, i hvilke situationer en sÌddonor kan og ikke kan anses eller dømmes som far. Disse bestemmelser er beskrevet i punkt. 3.2.1.3.

Disse to bestemmelser foreslüs ophÌvet og erstattet af bestemmelserne i §§ 27, 27 a, 27 b, 27 c og 28. Disse bestemmelser viderefører indholdet af de gÌldende bestemmelser i §§ 27 og 28, men supplerer dem med nye regler om medmoderskab ved kunstig befrugtning og om faderskab ved kunstig befrugtning af en kvinde, der er i et parforhold med en anden kvinde. Samtidig er de gÌldende bestemmelser prÌciseret samt tilpasset til de nye bestemmelser om fader- og medmoderskab.

Bestemmelserne i §§ 27, 27 a, 27 b, 27 c og 28 er opbygget süledes: §§ 27, 27 a og 27 b indeholder bestemmelser om, hvem der anses som far eller medmor til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, nür den kunstige befrugtning er foretaget af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, mens §§ 27 c og § 28 fastlÌgger, i hvilke situationer en sÌddonor generelt kan og ikke kan anses som far til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning med hans sÌd. Der vil derfor vÌre en vis overlapning mellem bestemmelserne, da §§ 27 c og 28 har fokus pü sÌddonors retsstilling, mens det centrale i §§ 27, 27 a og 27 b er, hvem der anses som retlig forÌlder til barnet.

Den foreslüede bestemmelse i § 27 viderefører den gÌldende bestemmelse i § 27, der fastlÌgger den faderskabsretlige stilling for morens Ìgtemand eller mandlige partner, nür moren er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar. Det er efter bestemmelsen uden betydning, om befrugtningen af kvinden er sket med Ìgtemandens eller den mandlige partners egen sÌd, eller om hun er blevet behandlet med sÌd fra en kendt eller ikke kendt (anonym) donor. Det afgørende er alene, om Ìgtemanden eller partneren har givet samtykke til behandlingen og erklÌret at skulle vÌre barnets far, og om barnet mü antages at vÌre blevet til ved den kunstige befrugtning.

Bestemmelsen bygger pĂĽ en formodning for, at barnet er blevet til ved den kunstige befrugtning, og at ĂŚgtemanden eller partneren derfor skal anses som far til barnet.

Den foreslüede Ìndring af bestemmelsen i forhold til den gÌldende bestemmelse i § 27 indebÌrer, at den tillige regulerer den retlige stilling for morens kvindelige ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner af samme køn, nür moren er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar. Ligesom ved faderskab efter den gÌldende bestemmelse, anses morens kvindelige ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner af samme køn som barnets medmor, hvis moren er blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, hvis hendes partner skriftligt har givet samtykke til behandlingen og erklÌret, at hun skal vÌre barnets medmor, og barnet mü antages at vÌre blevet til ved behandlingen. Dette gÌlder dog kun situationer, hvor moren er blevet behandlet med sÌd fra en ikke kendt (anonym) donor. Dette skyldes, at bestemmelsen ikke omfatter situationer, hvor moren er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner og er blevet behandlet med sÌd fra en kendt donor.

De samtykker og erklÌringer, der nÌvnes i §§ 27, 27 a og 27 b, skal afgives, inden behandlingen med kunstig befrugtning ivÌrksÌttes. Dermed er parternes retlige status i forhold til barnet fastlagt, nür den kunstige befrugtning foretages. Disse erklÌringer kan senere danne grundlag for registrering og anerkendelse af medmoder og faderskab efter de foreslüede nye bestemmelser i §§ 1 a, 3 a, 3 b og § 14, stk. 4-6 (forslagets § 1, nr. 4, 8 og 18) samt for medmoderskabs- eller faderskabsdom efter de foreslüede nye bestemmelser i § 20, stk. 4 eller 5 (forslagets § 1, nr. 25).

Som det fremgår af de foreslåede bestemmelser, er faderskab eller medmoderskab betinget af, at der inden den kunstige befrugtning er givet skriftligt samtykke til eller erklæring om faderskab eller medmoderskab. Den omstændighed, at der ved en fejl eller forglemmelse ikke er givet skriftligt samtykke eller erklæring, er ikke ensbetydende med, at den pågældende ikke kan anses for barnets far eller medmor. Der er således ikke noget til hinder for, at statsforvaltningen eller retten ud fra en samlet vurdering af sagen konkluderer, at den pågældende havde samtykket til behandlingen med kunstig befrugtning og erklæret at skulle være henholdsvis far eller medmor til barnet.”

Ӥ 3.

Stk. 6. Økonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ansøgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilhørende det andet køn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den pågældende afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år.”

Bestemmelsen i § 3, stk. 6, blev indsat ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Af lovforslaget fremgür blandt andet (lovforslag nr. L 182 af 30. april 2014):
”Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Formület med lovforslaget er at gøre det muligt, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de pügÌldende oplever at tilhøre og identificerer sig med, kan opnü juridisk kønsskifte. Det foreslüs süledes, at juridisk kønsskifte kan opnüs ved indgivelse af skriftlig ansøgning om nyt personnummer, hvoraf det fremgür, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Derved bliver det muligt for transkønnede at opnü juridisk kønsskifte først og fremmest i form af tildeling af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling.

Lovforslaget har sammenhÌng med forslag til lov om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.), som forventes fremsat af ministeren for sundhed og forebyggelse samtidig med fremsÌttelsen af nÌrvÌrende lovforslag.

2. Lovforslagets baggrund
Regeringen har ønsket at undersøge mulighederne for, at transkønnede kan opnü juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb. Det er kommet til udtryk i regeringsgrundlaget fra 2011.

Regeringen nedsatte derfor i januar 2013 en tvÌrministeriel arbejdsgruppe med den opgave at opstille og vurdere modeller for, at et kønsskifte kan anerkendes juridisk pü baggrund af forskellige niveauer for kønskorrigerende behandling. Pü baggrund af en rapport fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte har regeringen besluttet at fremsÌtte lovforslag om, at transkønnede fremover kan opnü juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb eller anden behandling.

Regeringen har besluttet at gennemføre den sükaldte erklÌringsmodel, som arbejdsgruppen har opstillet. Modellen indebÌrer, at transkønnede kan opnü juridisk kønsskifte, uden at der stilles krav om kirurgiske indgreb eller anden kønskorrigerende behandling. Der stilles heller ikke krav om, at diagnosen transseksualisme foreligger. Det foreslüs süledes, at juridisk kønsskifte alene er betinget af, at der indgives en skriftlig ansøgning om nyt personnummer, hvoraf det fremgür, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at ansøgningen bekrÌftes af den pügÌldende efter en refleksionsperiode pü 6 müneder. Den pügÌldende vil herefter fü tildelt nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, den pügÌldende oplever at tilhøre. Det foreslüs, at ordningen gÌlder personer, som er fyldt 18 ür pü ansøgningstidspunktet.

2.2. Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte
Regeringen nedsatte i januar 2013 en tvÌrministeriel arbejdsgruppe med reprÌsentanter fra Justitsministeriet, det davÌrende Social-, Børne- og Integrationsministerium, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, det davÌrende Ministerium for Ligestilling og Kirke samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde med afgivelsen af en rapport om juridisk kønsskifte i februar 2014. I forbindelse med rapportens udarbejdelse har arbejdsgruppen afholdt lyttemøde med interesseorganisationerne pü omrüdet. Rapporten kan lÌses pü www.jm.dk.

Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte har opstillet tre modeller for en fremtidig ordning for juridisk kønsskifte: erklÌringsmodellen, vurderingsmodellen og diagnosemodellen. Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, men forkastet en fjerde model: behandlingsmodellen. Arbejdsgruppen har for samtlige modeller forudsat, at ansøgeren skal vÌre fyldt 18 ür pü ansøgningstidspunktet.

Erklæringsmodellen indebærer, at personer, der oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som den pågældende oplever sig som tilhørende, kan få tilladelse til juridisk kønsskifte ved at indgive ansøgning herom vedlagt en erklæring fra ansøgeren om, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Det vil således f.eks. ikke være tilladt at skifte køn ”for sjov”, som led i en aktion for større ligestilling mellem mænd og kvinder m.v., for at opnå kønsrelaterede fordele eller i et forsøg på at sløre sin identitet.

2.3. Regeringens begrundelse for valg af erklĂŚringsmodellen med refleksionsperiode
Det er regeringens opfattelse, at der ikke bør lÌgges unødige hindringer i vejen for juridisk kønsskifte for personer, som oplevet et misforhold mellem deres biologiske køn og det køn, som de oplever at tilhøre og identificerer sig med.

Erklæringsmodellen giver også den enkelte mulighed for – uden krav om lægefaglig udredning eller behandling – at gennemføre de juridiske og sociale aspekter af et kønsskifte fuldt ud inden mere irreversible og risikofyldte skridt i form af hormonbehandling, kirurgiske indgreb m.v. eventuelt foretages.”

I rapport afgivet den 27. februar 2014 af arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte, som der henvises til i lovforslaget, fremgür blandt andet:

”9.3. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
9.3.1.1.4. Moderskab
FastsÌttelse af moderskab er reguleret i børnelovens § 30. Efter bestemmelsen følger moderskabet direkte af fødslen af barnet. Her er det uden betydning, om den pügÌldende kvinde er gift, registreret partner, samlevende eller enlig.

Nür barnet er blevet til ved assisteret reproduktion, følger moderskabet ligeledes af fødslen, uanset om den fødende kvinde er genetisk mor til barnet, eller om der er anvendt Ìgdonation (børnelovens § 30). Det vil sige at moderskabet ogsü i situationer med surrogatmoderskab (rugemoderskab) tilhører den fødende kvinde, og at en anden kvinde alene kan opnü moderskab ved adoption.

En aftale om surrogatmoderskab er ugyldig (børnelovens § 31). Det barnløse par vil derfor ikke kunne fü de danske myndigheders hjÌlp til at hündhÌve en aftale om surrogatmoderskab. Dansk lovgivning indeholder imidlertid ikke et samlet regelsÌt om surrogatmoder. Blandt andet adoptionsloven og børneloven indeholder dog en rÌkke bestemmelser, der i praksis sÌtter visse begrÌnsninger.

Da den kvinde, som føder et barn, der er blevet til ved assisteret reproduktion, anses som mor til barnet (børnelovens § 30), vil en kvinde, der lader sit Ìg opsÌtte i en surrogatmoders livmoder, ikke over for danske myndigheder kunne püberübe sig moderskabet til barnet.

9.3.1.1.5. Medmoderskab
Folketinget vedtog i juni 2013 lov nr. 652 af 12. juni 2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Loven giver morens kvindelige ægtefælle, registrerede partner eller partner mulighed for at blive registreret som medmor til barnet i de tilfælde, hvor barnet er blevet til ved assisteret reproduktion i overensstemmelse med reglerne i lov om assisteret reproduktion. Herved er det muligt, at barnet har to forældre af samme køn – en mor og en medmor. Registreringen af medmoderskab har samme retsvirkninger som registrering af faderskab.

Det er prĂŚciseret i lovens forarbejder, at alene en mand kan registreres som far, mens alene en kvinde kan registreres som medmor.

9.3.2. Modellernes konsekvenser for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Uanset hvilken model for juridisk kønsskifte der vÌlges, vil personer, der vÌlger et juridisk kønsskifte, stadig vÌre fertile eller kunne refertiliseres, hvorfor det er relevant at vurdere, om muligheden for juridisk kønsskifte vil fü betydning for børnelovens bestemmelser om faderskab, moderskab og medmoderskab.

Børnelovens udgangspunkt er, at den kvinde, der føder et barn, er barnets mor. Hvem der er barnets far eller medmor fastsÌttes blandt andet ud fra deres relation til barnets mor i tiden omkring undfangelsen og fødsel.

I børnelovens forstand har man det køn, som man bruger til at forplante sig med, hvorfor det ikke vil give anledning til fortolkningstvivl, at en eller begge forældre ved barnets undfangelse har et andet juridisk køn end deres biologiske køn. Det er således forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse, der afgør deres rolle i børneloven som enten far, mor eller medmor. En person, der føder et barn, vil – uanset om personen juridisk er en mand – være barnets mor i børnelovens forstand.

En Ìndring af udgangspunktet om, at forÌldrenes biologiske køn ved barnets undfangelse afgør deres betegnelse i børnelovens forstand, vil nødvendiggøre en gennemgribende Ìndring af sÌrligt børneloven og forÌldreansvarsloven.

Blandt andet på baggrund af det meget begrænsede antal personer, der vil blive berørt af dette forhold, og den vidtgående ændring af børneloven og dertil relateret lovgivning, der vil være påkrævet, er det arbejdsgruppens anbefaling, at man fastholder udgangspunktet om, at forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse afgør deres betegnelse i børnelovens forstand.”

Ӥ 1.

Stk. 3. I denne lov forstĂĽs ved
1) Kvinde: En person med livmoder.
2) Mand: En person med mindst en testikel.

§ 24. Den behandlende sundhedsperson skal sikre, at der gives information om de civilretlige virkninger af, at en kvinde eller et par modtager donerede kønsceller i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion…”

Bestemmelsen i § 24 blev oprindelig indført (som § 22) ved lov nr. 460 af 10. juni 1997 om kunstig befrugtning i forbindelse med lÌgelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Forskning pü embryonale stamceller). I lovforslaget hedder det blandt andet (lovforslag nr. L 5 af 2. oktober 1996):
”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Kapitel 6 Information og samtykke

Til § 22

Regeringen anbefaler bl.a. et krav om skriftligt samtykke, idet der i disse tilfÌlde bl.a. er civilretlige følger for den mand, der giver samtykke til kunstig befrugtning med donorsÌd. Samtykket til kunstig befrugtning med donorsÌd er et vigtigt led i den proces, hvor den kommende far pütager sig faderskabet til det barn, der bliver til ved hjÌlp af behandlingen med donorsÌd.

Det forudsættes, at der i samarbejde med Justitsministeriet udarbejdes en standardvejledning til støtte for information om de civilretlige virkninger.”

Kunstig befrugtningslovens § 1, stk. 3, blev indført ved lov nr. 744 af 25. juni 2014 om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) i forbindelse med indførelsen af mulighed for juridisk kønsskifte ved Ìndringen af lov om Det Centrale Personregister i 2014.

”Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Lovforslaget rummer to overordnede elementer:

KonsekvensÌndringerne følger op pü lovforslaget om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister, hvori det foreslüs, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de pügÌldende oplever at tilhøre og identificerer sig med, kan opnü juridisk kønsskifte. Juridisk kønsskifte kan efter økonomi- og indenrigsministerens lovforslag om Ìndring af lov om Det Centrale Personregister opnüs ved skriftlig ansøgning om nyt personnummer, hvoraf det fremgür, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Hermed bliver det muligt for transkønnede at opnü juridisk kønsskifte først og fremmest i form af nyt personnummer uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb eller anden form for behandling, f.eks. hormonbehandling.

Idet kirurgiske indgreb, hvorved kønskirtlerne fjernes, süledes ikke vil vÌre et kriterium for juridisk kønsskifte, vurderes det nødvendigt at foretage en rÌkke justeringer af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Herved sikres det bl.a., at en person med livmoder fortsat kan fü tilbudt relevante, lovfÌstede ydelser vedrørende svangreomsorg, abort, fosterreduktion og behandling med assisteret reproduktion.

2. Lovforslagets hovedpunkter
2.1. Konsekvenser som følge af indførelse af juridisk kønsskifte
2.1.1. GĂŚldende ret
Sundhedslovens regler tager udgangspunkt i personernes biologiske køn, og derfor anvendes betegnelsen ”kvinde” i en række bestemmelser, jf. §§ 61, 85, 92-96, 98-100 og 106. Betegnelsen ”mand” anvendes ikke i sundhedslovens bestemmelser i dag.

Tilsvarende tager lovgivningen om assisteret reproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006 med senere Ìndringer, udgangspunkt i personers biologiske køn. Süledes er en lang rÌkke af lovens bestemmelser knyttet til kvinden, idet behandlingen knytter sig til de kvindelige reproduktive muligheder. Hertil kommer, at der to steder i loven anvendes betegnelsen mand, jf. § 1, stk. 1, og § 23, stk. 3.

2.1.2. Overvejelser og forslag

Forslaget om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn, i lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister giver anledning til en række ordensmæssige rettelser i sundhedsloven. Således foreslås det, at de bestemmelser, der vedrører svangreomsorg, svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, ændres til at omhandle personens tilstand, nemlig graviditet. På den baggrund foreslås det at anvende benævnelsen ”gravid” i stedet for ”kvinde”. Tilsvarende justeringer vil blive foretaget i de relevante bekendtgørelser og vejledninger på områderne.

Ift. ordlyden ”kvinde” i sundhedslovens § 85 om ret til brystundersøgelse foreslås bestemmelsen ændret for at sikre adgang til tilbuddet om brystundersøgelse til kvinder og personer, der efter juridisk kønsskifte fra kvinde til mand har bevaret kvindeligt brystvæv, samt til personer som efter juridisk kønsskifte fra mand til kvinde i forbindelse med hormonbehandling har fået induceret vækst af kvindeligt brystvæv.

Det bemÌrkes i den sammenhÌng, at de kønsspecifikke screenings- og vaccinetilbud i dag er baseret pü registreringen af køn i Det Centrale Personregister (CPR). I arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte er det overvejet, om man teknisk bør Ìndre i CPR-registreringen, süledes at personer med juridisk kønsskifte kan fremfindes til f.eks. indkaldelse til brystundersøgelse. Arbejdsgruppen har vurderet, at anerkendelse af juridisk kønsskifte bør indebÌre, at personer med juridisk kønsskifte udelukkende fremstür som det køn, de har skiftet til, og herefter ikke lÌngere vil modtage de kønsspecifikke screenings- og vaccinetilbud (tilbud om brystundersøgelse af kvinder mellem 50 og 69 ür, screening for livmoderhalskrÌft, tilbud vedrørende HPV-vaccine), der relaterer sig til deres biologiske køn. Personer, som har gennemført et juridisk kønsskifte, vil derfor blive gjort opmÌrksom pü, at de ikke lÌngere automatisk vil blive indkaldt til screening eller vaccinationer, men naturligvis bevarer retten til disse tilbud, som de herefter selv er ansvarlige for at udnytte.

Lovgivningen pü sundhedsomrüdet om tilbuddene vedrørende reproduktion og fertilitet relaterer sig primÌrt til den kvindelige biologi, og det bør derfor prÌciseres, at ogsü personer, der har foretaget et juridisk kønsskifte, fortsat er omfattet af bestemmelserne. Det vil süledes vÌre muligt at modtage behandling med assisteret reproduktion i offentligt og privat regi under iagttagelse af de ved lov og bekendtgørelse fastsatte kriterier, jf. bl.a. lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006 med senere Ìndringer. Eksempelvis vil det vÌre muligt at yde behandling med doneret sÌd til en person, der juridisk har skiftet køn til mand og samtidig har bevaret livmoderen.

BemĂŚrkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

§ 2

Til nr. 2
Det foreslåede § 1, stk. 3, fastlægger lovens definition af kvinder og mænd. Det foreslås således med § 1, stk. 3, nr. 1, at en kvinde i lovens forstand defineres som en person med livmoder. Bestemmelsen indsættes for at sikre, at personer, der efter juridisk kønsskifte har bevaret livmoderen og dermed har reproduktive evner, har ret til lovens ydelser, eksempelvis behandling med assisteret reproduktion. Tilsvarende foreslås der i § 1, stk. 3, nr. 2, indsat en definition af mænd i lovens forstand, hvorefter det fremgår, at der ved en mand forstås en person med mindst en testikel.”

I betÌnkning afgivet af Socialudvalget den 23. maj 2013 til lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 om Ìndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. er der som bilagsnr. 1 henvist til et høringssvar og høringsnotat fra social- og integrationsministeren af 7. april 2014. Heraf fremgür blandt andet følgende: [1a]

”6. Øvrigt

6.6. Forholdet til børneloven
Det Etiske Rüd konstaterer, at Ìndringer i børneloven ikke indgür i udkastet til lovforslaget, men da der er kobling mellem den foreslüede definition af lov om assisteret reproduktion til børnelovens definition af køn og fastlÌggelse af henholdsvis moderskab og faderskab, finder Etiske Rüd anledning til at fremkomme med bemÌrkninger herom. Süledes henviser Det Etiske Rüd til børnelovens §§ 1 og 30, og giver udtryk for, at man her kan mene, at en konsekvent anerkendelse af det juridiske kønsskifte krÌver en gennemskrivning af børneloven, sü f.eks. en transseksuel tidligere kvinde ikke definitorisk opfattes som mor. Det Etiske Rüd spørger desuden, om den person, der føder barnet, faktisk skal regnes for barnets far, hvis der er tale om en transseksuel tidligere kvinde, der har foretaget juridisk kønsskifte? Rüdet finder, at dette vil vÌre en logisk følge af en holdning, hvorefter de lovgivningsmÌssige formuleringer skal anerkende personen som vÌrende det køn, personen juridisk set har. Hvis man juridisk set er en mand og ogsü ønsker at blive opfattet som en mand, fungere det naturligvis ikke, at man lovgivningsmÌssigt anses for at vÌre mor til sine børn.

Under alle omstÌndigheder finder Rüdet, at børnelovens § 1 og § 30 i forening [indebÌrer] en asymmetri mellem transseksuelle tidligere kvinder, der har foretaget juridisk kønsskifte til en mand, idet de tildeles forskellige roller alt afhÌngigt af, om de selv føder et barn eller er gift med en kvinde, der føder et barn. I det første tilfÌlde tildeles den transseksuelle tidligere kvinder süledes moderskabet, mens den transseksuelle tidligere kvinde i det andet tilfÌlde formodentlig tildeles faderskabet.

Idet børneloven henhører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indhentet en udtalelse herfra;

”I børnelovens forstand har man det køn, som man bruger til at forplante sig med, hvorfor det ikke vil give anledning til fortolkningstvivl, at en eller begge forældre ved barnets undfangelse har et andet juridisk køn end deres biologiske køn. Det er således forældrenes biologiske køn ved barnets undfangelse, der afgør deres rolle i børneloven som enten far, mor eller medmor. En person, der føder et barn, vil – uanset om personen juridisk er en mand – være barnets mor i børnelovens forstand. Ligeledes vil en person, der har gjort sin kvindelige partner gravid på naturlig vis – uanset om personen juridisk er en kvinde – være barnets far i børnelovens forstand.

Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds opfattelse, at tiden ikke er moden til at gøre op med det biologiske udgangspunkt for definitionen af det retlige forÌldreskab, der da ogsü er dÌkkende for langt størstedelen af befolkningen. Her henvises blandt andet til rapporten, hvoraf det fremgür, at arbejdsgruppen anbefaler, at man fastholder børnelovens udgangspunkt, blandt andet pü baggrund af det meget begrÌnsede antal personer, der vil blive berørt af problemstillingen (man anslür, at et sted mellem 15 og 70 personer vil fü foretaget et juridisk kønsskifte om üret), og den omfattende Ìndring af børneloven og relateret lovgivning, der vil vÌre pükrÌvet, süfremt udgangspunktet Ìndres.

Ministeriet bemÌrker desuden, at en juridisk kønsskiftet person efter Økonomi- og Indenrigsministeriets lovforslag kan skifte tilbage til sit oprindelige køn, hvilket vil kunne give anledning til gentagne Ìndringer af det retlige forÌldreskab med manglende kontinuitet for barnet til følge.

Det primÌre sigte for lovforslaget er at sikre transkønnede mulighed for at blive anerkendt som tilhørende det køn, de føler sig som, uden at stille krav om operation, kastration etc. Der er ingen tvivl om, at muligheden for juridisk kønsskifte skaber nogle udfordringer i forhold til eksisterende lovgivning, herunder blandt andet børneloven. En gennemskrivning af børneloven, der ville tage hensyn til de ved juridisk kønsskifte opstüede problemstillinger, vil vÌre et tidskrÌvende og omfattende arbejde, der vil krÌve nedsÌttelse af et udvalg eller en arbejdsgruppe. Derfor er der lige nu behov for at finde en pragmatisk løsning, hvilket vil vÌre at beholde det biologiske udgangspunkt.

Ministeriet vil følge udviklingen pü omrüdet og løbende vurdere behovet for en prÌcisering eller Ìndring af børneloven ogsü i relation til andre spørgsmül om faderskab, moderskab og medmoderskab.

Det er afgørende for ministeriet, at der med fastholdelsen af børnelovens udgangspunkt ikke lægges hindringer i vejen for, at juridisk kønsskifte kan få børn og blive registreret som retlige forældre til deres børn.”

Landsrettens begrundelse og resultat
SpørgsmĂĽlet i sagen er for det første, om A i medfør af børnelovens § 27 kan registreres som far eller medmor til barnet født af B den … .

Det er et grundlÌggende princip i børneloven, som ogsü gÌlder ved retligt forÌldreskab, at et barn sü vidt muligt skal have to forÌldre, jf. de ovenfor citerede forarbejder i punkt 3.2.1.1. i de almindelige bemÌrkninger til lovforslag nr. L 207 af 10. april 2013.

Hensynene bag reglen i børnelovens § 27 om faderskab og medmoderskab til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, er, jf. samme lovforslags punkt 3.2.3.1, at sikre, at parterne er vejledt om og kender de civilretlige konsekvenser af at samtykke til behandlingen og af at erklÌre at ville vÌre barnets far eller medmor.

I tilfælde, hvor en sundhedsperson, som B, udfører hjemmeinsemination på sig selv og samtidig er den, der vejleder sin partner – og sig selv – synes der at være en forøget risiko for usikkerhed om, hvorvidt der er givet behørig vejledning, hvis der senere måtte opstå tvist om gyldigheden af registreringen. Sådan hjemmeinsemination kan, uanset at den er foretaget af en sundhedsperson, således ikke i sig selv antages at opfylde kravene i børnelovens § 27.

B har i en periode fra sommeren 2015 vĂŚret i fertilitetsbehandling pĂĽ fertilitetsklinikken X uden at blive gravid. I den forbindelse har B og A den 18. juni 2015 ved personligt møde pĂĽ klinikken underskrevet blanketten ”Samtykke og erklĂŚring vedrørende faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion, jf. børnelovens § 27 og § 27 a”. Blanketten er samme dato underskrevet af speciallĂŚge D som sundhedsperson. BĂĽde B og A har sĂĽledes forud for inseminationsforsøgene pĂĽ fertilitetsklinikken X i sommeren 2015 modtaget vejledning om deres retsstilling af en uvildig sundhedsperson og mĂĽ dermed antages at have vĂŚret bekendt hermed ogsĂĽ pĂĽ det senere tidspunkt, hvor B inseminerede sig selv og blev gravid med det barn, som hun fødte den … . Landsretten lĂŚgger i den forbindelse til grund, at barnet blev til ved den insemination, som B foretog.

A har forud for og under denne sag stedse tilkendegivet et ønske om at blive registreret som far eller medmor til det barn, som B har født. A har herved angivet at have samtykket i B’s behandling af sig selv og i at være far eller medmor.

Efter de ovenfor citerede bemÌrkninger til børnelovens § 27 er den omstÌndighed, at formkravet om skriftligt samtykke, som tillige er underskrevet af den sundhedsperson, der forestür den kunstige befrugtning eller er ansvarlig herfor, ved en fejl eller forglemmelse ikke er overholdt, ikke til hinder for, at en person kan anses for far eller medmor. Dog forudsÌtter dette, at statsforvaltningen eller retten ud fra en samlet vurdering finder, at den pügÌldende har samtykket i behandlingen og i at vÌre far eller medmor.

Landsretten finder pĂĽ den baggrund og efter en samlet vurdering, at A mĂĽ anses for medmor eller far til det barn, som B fødte den …, jf. børnelovens § 27. Landsretten lĂŚgger herved navnlig vĂŚgt pĂĽ, at B og A er blevet vejledt af en uvildig sundhedsperson forud for den insemination, som førte til graviditeten, og pĂĽ, at de pĂĽ ny begge underskrev en samtykkeerklĂŚring, hvorfor det mĂĽ lĂŚgges til grund, at de begge fortsat samtykkede i behandlingen, da B, der er [sundhedsperson med sĂŚrlig kompetence inden for fagomrĂĽdet], inseminerede sig selv.

Spørgsmület i sagen er dernÌst, om A efter børneloven kan registreres som far.

Det følger af børnelovens § 30, at den kvinde, der føder et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, anses for mor til barnet.

Børneloven indeholder ogsü regler om fader- og medmoderskab til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning (§§ 27-29). Dette regelsÌt fastlÌgger betingelserne for, at moderens ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner kan anerkende fader- eller medmoderskabet til barnet eller ved dom kan anses som barnets far eller medmor. Det fremgür imidlertid ikke af disse reglers ordlyd, hvorvidt moderens ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner skal anses som far eller som medmor, hvis den pügÌldende har füet juridisk kønsskifte.

Det fremgür af forarbejderne til børneloven, jf. de ovenfor citerede forarbejder i punkt 2.1. i de almindelige bemÌrkninger til lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2000, at børneloven vedrører spørgsmül om at fastslü det retlige faderskab, og at det retlige faderskab er udtryk for en retlig relation mellem far og barn. Det er i den forbindelse forudsat, at en person kan anerkendes eller dømmes til at vÌre far, uanset om der er en genetisk relation mellem far og barn.

Forarbejderne til børneloven rummer ikke forudsÌtninger om, hvorledes faderskab for personer med juridisk kønsskifte, som ønsker sig registreret som forÌlder i medfør af børnelovens § 27, skal fastslüs.

De bemærkninger fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om betydningen af forældrenes biologiske køn, som, jf. Socialudvalgets betænkning af 23. maj 2013, indgår i høringsnotat 7. april 2014 (bilag 1 til betænkningen) [1b] til det ovennævnte lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., synes herved alene at tage sigte på den i biologisk forstand kvinde, som føder barnet (moderen), eller den i biologisk forstand mand, der gør sin kvindelige partner gravid ”på naturlig vis”. Tilsvarende synes det ovenfor citerede fra rapporten af 27. februar 2014 fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte også at tage sigte på tilfælde, hvor den, som har født barnet, ønsker at blive registreret som far, fordi den pågældende juridisk er en mand, men efter børneloven anses for mor. På samme måde synes det citerede afsnit fra arbejdsgruppens rapport at angå tilfælde med en person, som juridisk er en kvinde, men har gjort kvinden gravid på naturlig vis og derfor i børnelovens forstand er far.

Landsretten finder, at det således alene er med hensyn til sådanne personer, som i biologisk forstand utvivlsomt er mor – ved at være den, som har født barnet – eller far – ved at have gjort sin partner gravid på naturlig vis – at forarbejderne indeholder en klar forudsætning om, at den pågældende, uanset om personen juridisk har fået et andet køn, vil være mor, henholdsvis far, til barnet i børnelovens forstand. Forarbejderne indeholder ikke tilsvarende forudsætninger om, hvorvidt en person – der i medfør af børnelovens § 27 har givet samtykke til og ønsker at blive registreret som forælder til et barn, som den pågældende ikke biologisk er far eller mor til – kan anses for at være far eller medmor til barnet.

Pü den anførte baggrund og i mangel af holdepunkter i børneloven eller forarbejderne hertil for at nÌgte registrering af en person med juridisk kønsskifte som far til det barn, som hans ÌgtefÌlle, registrerede partner eller partner føder, finder landsretten, at børneloven i overensstemmelse med hensigten bag reglerne om juridisk kønsskifte i situationer som den, der foreligger i nÌrvÌrende sag, mü forstüs süledes, at det juridiske kønsskifte skal slü igennem fuldt ud, süledes at en transseksuel tidligere kvinde, der før undfangelsen af barnet har füet juridisk kønsskifte, kan registreres som far, nür betingelserne i børnelovens § 27 i øvrigt er opfyldt.

A, der i Det Centrale Personregister er registreret som en mand, skal pĂĽ den anførte baggrund anses som far til barnet født af B den …, jf. børnelovens § 27.

Der er ikke herved taget stilling til tilfÌlde, hvor den, som giver samtykke efter børnelovens § 27, har leveret den sÌd, som har gjort kvinden gravid, og heller ikke til, om en registreret far eller medmor, som skifter køn, kan opnü en Ìndring i den registrerede status.
T h i   b e s t e m m e s:

Byrettens kendelse ĂŚndres sĂĽledes, at A skal anses som far til barnet født af B den … .
Retten hĂŚvet.
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekrÌftes. Østre Landsret, den

* * *
Østre Landsret oplyste den 19. maj 2020 som svar pü min forespørgsel, at de pü deres nye hjemmeside kun medtager afgørelser fra 2019, hvorfor denne afgørelse ikke mere findes pü deres hjemmeside. Tina Thranesen

Afgørelsen i pdf-format pü Vidensbanken.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Afsnittet indledes med “I betĂŚnkning afgivet af Socialudvalget den 23. maj 2013 til lovforslag nr. L 189 …”.
  Det citerede i afsnit “6.6. Forholdet til børneloven” er korrekt. Det hidhører fra høringsnotat af 7. april 2014, hvor Sundhed- og Forebyggelsesministeriet kommenterer de indkomne høringsskrivelser til L 189.
  Referencerne er imidlertid forkerte, idet:
  1. betĂŚnkningen ikke afgivet af Socialudvalget, men af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og
  2. ikke afgivet den 23. maj 2013, men den 3. juni 2014, og
  3. høringssvar og høringsnotat af 7. april 2014 er ikke fra fra social- og integrationsministeren, men fra Sundhed- og Forebyggelsesministeriet.

* * *
Skrivelse af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmĂŚnd ifm. assisteret reproduktion fra LGBT Danmark.